Iestāžu katalogs

piektdiena, 2021. gada 23. aprīlis

Rīgas Teikas vidusskola

Vadītājs Guna Pudule
Mācību valoda Latviešu/Mazākumtautību
Tālrunis 67474065, 67474066
Fakss 67553262
E-pasts rtvs@riga.lv
Tīmekļa vietne www.rtv.lv
Juridiskā adrese AIZKRAUKLES IELA 14, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1006
Izglītības programmu īstenošanas vieta AIZKRAUKLES IELA 14, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1006
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 9.00 - 11.00, 16.30 - 18.00; Ceturtdiena: 11.00 - 12.30
Pakļautība Pašvaldība
IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Rīgā
2015.gada 8.aprīlī Nr. VST-15-1-nts


Rīgas Teikas vidusskolas uzņemšanas noteikumi vispārējās vidējās izglītības programmās


Izdota saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 41.pantu un Rīgas Teikas vidusskolas nolikuma 17.punktu

I Vispārīgie jautājumi

1. Iekšējie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek uzņemti skolēni Rīgas Teikas vidusskolas vidējās izglītības programmās 10. klasē.

2. Rīgas Teikas vidusskolā tiek īstenotas šādas izglītības programmas:
2.1. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (programmas kods 3101 1011):
2.1.1. A virziens ? padziļināti apgūst latviešu valodu un literatūru,
2.1.2. B virziens ? padziļināti apgūst matemātiku, fiziku,
2.1.3. B virziena skolēni apgūst tehnisko grafiku, izvēlas mūziku vai vizuālo mākslu, bet A virziena skolēni apgūst mūziku;
2.2. Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programma (programmas kods 3101 4011):
2.2.1. Skolēni apgūst priekšmetus ar praktisku ievirzi: sabiedriskās attiecības, menedžmentu, lietišķo etiķeti, mārketingu, sociālās prezentācijas mākslu, grāmatvedības pamatus, komercdarbības nosacījumus un ievadu likumdošanā,
2.2.2. Skolēni apgūst dabas zinības.


II Uzņemšanas kritēriji

3. Skolēnus, kuru sekmes visos mācību priekšmetos un valsts pārbaudes darbos nav zemākas par 7 ballēm, uzņem bez konkursa.

4. Uz atlikušajām brīvajām vietām konkursa kārtībā var pretendēt skolēni, kuriem vērtējumi visos mācību priekšmetos un valsts pārbaudes darbos nav zemāki par 4 ballēm.

5. Uzņemšana notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā:
5.1. vidējo vērtējumu pamatizglītības sekmju izrakstā,
5.2. vidējo vērtējumu no gada un valsts pārbaudes darba
5.2.1. latviešu valodā,
5.2.2. Latvijas vēsturē,
5.2.3. matemātikā,
5.2.4. pirmajā svešvalodā.


III Dokumentu pieņemšana

6. 10. klases pretendentus reģistrē ar skolas direktores rīkojumu noteiktos laikos.

7. Iesniedzamie dokumenti:
7.1. direktorei adresēts 10. klases pretendenta vecāka iesniegums;
7.2. apliecības par pamatizglītības iegūšanu un sekmju izraksta kopijas (uzrādot oriģinālu)

8. Pārrunas par uzņemšanu notiek ar skolēnu saskaņotā laikā.

9. Lēmumu par skolēnu uzņemšanu pieņem ar skolas direktora rīkojumu izveidota uzņemšanas komisija.


IV Noslēguma jautājumi

10. Šie noteikumi stājas spēkā ar to parakstīšanas brīdi.

11. Izglītojamos uzņem izglītības iestādē atbilstošajā klasē un izglītības programmā ar direktora rīkojumu.Direktore (paraksts) Ilona Bergmane


Vētra 67552897SASKAŅOTS
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes priekšnieks ? direktora vietnieks
(paraksts) I. Balamovskis
Rīgā 01.04.2015.

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums
1. 31014011 V-6060 Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma
2. 31011011 9069 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
3. 21011111 V-2262 Pamatizglītības programma
4. 33 52500 PG 1590 Mašīnzinības
5. 21011111 Pamatizglītības programma
6. 31016011 Vispārējās vidējās izglītības programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AK020104 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 5.-6.klašu tautas deju kolektīvs
2. AK020105 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 7.-9. klašu tautas deju kolektīvs
3. AK020106 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 10.-12. klašu tautas deju kolektīvs
4. AK020101 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, Pirmsskola tautas deju kolektīvs
5. AK020102 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs
6. AK020103 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-4.klašu tautas deju kolektīvs
7. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
8. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
9. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
10. AK010202 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis
11. AK010202 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis
12. AK031600 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Netradicionālie rokdarbi
13. AK010105 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, Vidusskolas jauktais koris
14. AK010103 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 5.-9.klašu koris
15. AK031700 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Kombinētie rokdarbi
16. AK010104 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, Zēnu koris
17. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
18. AK030500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Keramika
19. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
20. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
21. AT060400 Tehniskā jaunrade, Konstruēšana un tehniskā modelēšana
Robotika
22. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
23. AK050100 Kultūrizglītība, Radošās industrijas
Dizains
24. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
25. AK010303 Kultūrizglītība, Mūzika
Orķestri, Kamerorķestris
26. AK031700 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Kombinētie rokdarbi

Atrašanās vieta kartē

AIZKRAUKLES IELA 14, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1006
 
Pēdējo reizi atjaunota: 23.04.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv

There are no log entries.
Time Query
2.28ms
SELECT * FROM `institutions` WHERE `custom_code` = 'RTVS' AND `status` = '1'
0.98ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('241') ORDER BY `type` DESC
2.66ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('241') ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.36ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `inst_id` IN ('241') ORDER BY `InstututionImages`.`order` ASC
0.20ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '568' LIMIT 1
6.49ms
SELECT * FROM `cofinancing` WHERE `innst_id` = '503' ORDER BY `Cofinancing`.`ESTIMATEPOSITIONTYPE_NR` ASC
2.16ms
SELECT * FROM `programms` WHERE `PROG_IEST_ID` = '503'
2.95ms
SELECT * FROM `inst_spec_programms` WHERE `iest_id` = '503'
0.13ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'years' LIMIT 1
2.91ms
SELECT COUNT(*) AS `aggregate` FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '503'
3.70ms
SELECT * FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '503' AND `year` = '2020' LIMIT 1
0.22ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '0' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.24ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('623', '568', '622', '569', '570', '571', '572', '573', '594', '595', '588', '612', '616') ORDER BY `ord` ASC
0.18ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
3.02ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '623' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '568' AND `lang` = 'lv'
0.18ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '568' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.18ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('574', '575', '576', '577', '579') ORDER BY `ord` ASC
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.14ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.20ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.16ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.17ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.16ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '579' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '569' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '571' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '588' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '612' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'footer' LIMIT 1
There have been no checkpoints set.