Iestāžu katalogs

piektdiena, 2021. gada 23. aprīlis

Rīgas Klasiskā ģimnāzija

Vadītājs Romans Alijevs
Mācību valoda Latviešu/Mazākumtautību
Tālrunis 67570888
Fakss 67571665
E-pasts rklasg@riga.lv
Tīmekļa vietne www.rkg.lv
Juridiskā adrese PURVCIEMA IELA 38, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1035
Izglītības programmu īstenošanas vieta PURVCIEMA IELA 38, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1035
Izglītības programmu īstenošanas vieta VAIDAVAS IELA 6, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1084
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 14.00 - 18.00; Ceturtdiena: 9.00 - 12.00
 
Pakļautība Pašvaldība
Uzņemšanas noteikumi vispārējās vidējās izglītības programmās 10.klasēs:

Vispārīgie jautājumi

1. Iekšējie noteikumi nosaka kārtību, kādā skolēni tiek uzņemti Rīgas Klasiskās ģimnāzijas vispārējās vidējās izglītības programmās.

2. Īstenotas izglītības programmas:

2.1. VVI matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmā (matemātika un datorzinības, IP kods 31013021);

2.2. VVI humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programmā (ekonomika un politika, IP kods 31012021).


Dokumentu pieņemšana

3. Lai izglītojamo pieteiktu Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā, viens no vecākiem vai pilngadīgais izglītojamais iesniedz ģimnāzijas direktoram adresētu iesniegumu. Iesniegumā norāda:

3.1. Izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu;

3.2. Izvēlēto izglītības programmu;

3.3. pamatskolā apgūto otro svešvalodu (gadījumā, ja pamatskolā izglītojamais neapguva otru svešvalodu ? vēlamu otru svešvalodu);

3.4. Ērtāko saziņas veidu ar ģimnāziju.

4. Iesniegumam pievieno:

4.1. Iegūtas izglītības apliecinoša dokumenta, atzīmju izraksta un pamatizglītības sertifikāta (ja tāds ir) kopijas (uzradot oriģinālu);

4.2. Izglītojamā medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u) vai, ja izglītojamais ir pilngadīgs, izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u).


Uzņemšanas kārtība

5. Ārpus konkursa tiek uzņemti:

5.1. Novadu, pilsētu un valsts 9.klašu mācību olimpiāžu 1., 2. 3. vietu un atzinību ieguvēji;

5.2. Izglītojamie, kuriem gada vērtējumi un valsts pārbaudes darbu vērtējumi visos mācību priekšmetos nav zemāki par 7 ballēm.

6. Konkursa kārtībā ar iestājpārbaudījumiem tiek uzņemti 9.klašu absolventi, kuriem apliecībā par pamatizglītību visi vērtējumi nav zemāki par 4 ballēm.


Iestājpārbaudījumu kārtība

7. Izglītojamiem, kuri pretendē ģimnāzijas vispārējās vidējās izglītības programmās, ģimnāzija rīko divus iestājpārbaudījumus:

7.1. VVI matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmā (matemātika un datorzinības, IP kods 31013021) jākārto integrētais tests dabaszinībās un matemātikā un motivācijas eseja „Mana izglītība ? mana nākotne”;

7.2. VVI humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programmā (ekonomika un politika, IP kods 31012021) jākārto integrētais tests sociālās zinībās un vēsturē un motivācijas eseja „Mana izglītība ? mana nākotne”.

8. Testi un motivācijas esejas tiek vērtēti pēc 20 punktu sistēmas (kopā 40 punkti).

9. Izglītojamie skolā tiek uzņemti konkursa kārtībā pēc iegūto punktu skaita.


Iestājpārbaudījumu komisija

10. Iestājpārbaudījumu komisijas (katrā IP) tiek izveidotas ar ģimnāzijas direktora rīkojumu. Komisijas nosaka:

10.1. Iestājpārbaudījumu programmas un saturu;

10.2. Iestājpārbaudījumu vērtēšanas kritērijus.

11. Ar Rīgas Klasiskās ģimnāzijas direktora rīkojumu izsludina pieteikšanās termiņu iestājpārbaudījumiem un izziņo to norises kārtību.

12. Iestājpārbaudījumu rezultātus ieraksta protokolos (katrai IP atsevišķi). Protokolus paraksta visi iestājpārbaudījumu komisiju locekļi.

13. Piecu darbdienu laikā pēc iestājpārbaudījumiem izglītojamos informē par iestājpārbaudījumu rezultātiem rakstiski.


Noslēguma jautājums

14. Izglītojamo uzņem Rīgas Klasiskās ģimnāzijas 10.klasē un izglītības programmā ar ģimnāzijas direktora rīkojumu.

15. Noteikumi stājas spēkā ar to pieņemšanas brīdi.


 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums
1. 31012021 8959 Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma
2. 31013021 8901 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma
3. 21012121 V-6741 Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma
4. 31013011 V-8591 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
5. 23013121 V-9077 Pamatizglītības otrā posma (7. -9.klase) matemātikas dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma
6. 31013021 V-8591 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma
7. 31012011 V-9822 Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma
8. 31017011 Vispārējās vidējās izglītības programma
9. 31012011 K8959 Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma
10. 31013011 K8901 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
2. AK031600 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Netradicionālie rokdarbi
3. AC000105 Citas interešu izglītības programmas
Valodas, Vācu
4. AK030400 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīda apgleznošana
5. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
6. AK040300 Kultūrizglītība, Teātris
Leļļu teātris
7. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
8. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
9. AK010103 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 5.-9.klašu koris
10. AK031700 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Kombinētie rokdarbi
11. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
12. AK010202 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis
13. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
14. AC000900 Citas interešu izglītības programmas
Jauniešu iniciatīvas grupas
15. AC000101 Citas interešu izglītības programmas
Valodas, Latviešu
16. AS010800 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Volejbols
17. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
18. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
19. AS029999 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Citi individuālie sporta veidi
20. AS029999 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Citi individuālie sporta veidi
21. AC000800 Citas interešu izglītības programmas
Literārā jaunrade
22. AT070100 Tehniskā jaunrade, Datorapmācība
Datorapmācība
23. AC000400 Citas interešu izglītības programmas
Skolas muzejs
24. AT070100 Tehniskā jaunrade, Datorapmācība
Datorapmācība
25. AT070100 Tehniskā jaunrade, Datorapmācība
Datorapmācība
26. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
27. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
28. AS010800 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Volejbols
29. AC000800 Citas interešu izglītības programmas
Literārā jaunrade
30. AC000400 Citas interešu izglītības programmas
Skolas muzejs
31. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
32. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
33. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
34. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
35. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
36. AS029999 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Citi individuālie sporta veidi
37. AS029999 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Citi individuālie sporta veidi
38. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
39. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
40. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
41. AK031600 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Netradicionālie rokdarbi
42. AC000900 Citas interešu izglītības programmas
Jauniešu iniciatīvas grupas
43. AK040500 Kultūrizglītība, Teātris
Kustību teātris
44. AC000105 Citas interešu izglītības programmas
Valodas, Vācu
45. AK010202 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis
46. AS029999 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Citi individuālie sporta veidi
47. AS010700 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Rokasbumba
48. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
49. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
50. AK031700 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Kombinētie rokdarbi
51. AS020900 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Taekvondo
52. AV000100 Vides interešu izglītība
Vides pētnieki/eksperimenti
53. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
54. AK031600 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Netradicionālie rokdarbi
55. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
56. AS022900 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Sporta dejas
57. AT060100 Tehniskā jaunrade, Konstruēšana un tehniskā modelēšana
Tehniskā modelēšana un konstruēšana
58. AT070100 Tehniskā jaunrade, Datorapmācība
Datorapmācība
59. AK030700 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Kokapstrāde
60. AK010402 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Instrumentālais ansamblis
61. AC009999 Citas interešu izglītības programmas
Citas
62. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
63. AK010202 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis
64. AS030800 Sporta interešu izglītība, Galda spēles
Šahs
65. AV000200 Vides interešu izglītība
Dabaszinību pulciņš

Atrašanās vieta kartē

PURVCIEMA IELA 38, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1035
 
Pēdējo reizi atjaunota: 17.08.2020 06:01

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv

There are no log entries.
Time Query
3.23ms
SELECT * FROM `institutions` WHERE `custom_code` = 'RKG' AND `status` = '1'
1.50ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('279') ORDER BY `type` DESC
2.79ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('279') ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.48ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `inst_id` IN ('279') ORDER BY `InstututionImages`.`order` ASC
0.23ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '568' LIMIT 1
9.68ms
SELECT * FROM `cofinancing` WHERE `innst_id` = '549' ORDER BY `Cofinancing`.`ESTIMATEPOSITIONTYPE_NR` ASC
2.03ms
SELECT * FROM `programms` WHERE `PROG_IEST_ID` = '549'
2.80ms
SELECT * FROM `inst_spec_programms` WHERE `iest_id` = '549'
0.15ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'years' LIMIT 1
2.46ms
SELECT COUNT(*) AS `aggregate` FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '549'
3.31ms
SELECT * FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '549' AND `year` = '2020' LIMIT 1
0.17ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '0' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.19ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('623', '568', '622', '569', '570', '571', '572', '573', '594', '595', '588', '612', '616') ORDER BY `ord` ASC
0.20ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.14ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '623' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '568' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '568' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('574', '575', '576', '577', '579') ORDER BY `ord` ASC
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.14ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.14ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '579' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '569' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '571' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '588' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '612' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'footer' LIMIT 1
There have been no checkpoints set.