Iestāžu katalogs

piektdiena, 2021. gada 23. aprīlis

Rīgas 89. vidusskola

Vadītājs Marina Serkova
Mācību valoda Latviešu/Mazākumtautību
Tālrunis 67536800, 67536336
Fakss 67536800
E-pasts r89vs@riga.lv
Tīmekļa vietne r89vsk.lv
Juridiskā adrese HIPOKRĀTA IELA 27, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1079
Izglītības programmu īstenošanas vieta HIPOKRĀTA IELA 27, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1079
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 14.00 - 17.00; Ceturtdiena: 8.00 - 14.00
 
Pakļautība Pašvaldība
I. Vispārīgie jautājumi
1. Iekšējie noteikumi nosaka obligātās prasības izglītojamo uzņemšanai Rīgas 89.vidusskolas (turpmāk ? Skola) 10.-12. klasēs.

2. Skolā tiek īstenotas šādas vispārējas vidējās izglītības programmas:
2.1. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (kods 31011021);
2.2. vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas virziena mazākumtautību programma (kods 31013021).
3. Skolas vadība ir atbildīga, lai iekšējie noteikumi būtu pieejami izglītojamiem un vecākiem.

II. Izglītojamo uzņemšanas kārtība 10. klasē
4.Pamats izglītojamā uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmā ir apliecība par pamatizglītību, sekmju izraksts, pamatizglītības sertifikāts
un iestājpārbaudījuma rezultāti.
5. Izglītības programmu 10. klasē konkursa kārtībā uzņem izglītojamos, kuri ir saņēmuši apliecību par vispārējo pamatizglītību un ir nokārtojuši iestājpārbaudījumus.
6. Skolas izglītības programmās 10.klasē ir noteikti iestājpārbaudījumi:
6.1. matemātikā - vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmā;
6.2. angļu valodā - vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmā.
7. Iestājpārbaudījumus organizē un norisi nodrošina iestājpārbaudījumu komisija, kuras sastāvu apstiprina Skolas direktors.
8. Izglītojamo uzņemšana Skolā izvēlētajā vidējās izglītības programmā notiek atbilstoši iestājpārbaudījumu komisijas apstiprinātajiem pretendentu sarakstiem.

III. Uzņemšanas komisijas darbība
9. Izglītojamo uzņemšanu organizē Uzņemšanas komisija, kuras sastāvu katru gadu, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1. aprīlim ar rīkojumu apstiprina Skolas direktors.
10. Uzņemšanas komisija:
10.1. sagatavo iestājpārbaudījumu programmu un saturu, nosaka vērtēšanas kritērijus un kārtību;
10.2. izveido iestājpārbaudījumu grafiku un izziņo informācijas dienu;
10.3. pārbaudījumu laikā nodrošina visiem pretendentiem vienlīdzīgas iespējas, kā arī atbild par datu un uzņemšanas rezultātu konfidencialitāti;
10.4. organizē iestājpārbaudījumu vērtēšanu;
10.5. paziņo rakstveida iestājpārbaudījuma rezultātus ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc pārbaudījuma;
10.6. pamatojoties uz iestājpārbaudījumu rezultātiem, sagatavo uzņemšanas komisijas priekšlikumu Skolas direktoram izglītojamo uzņemšanai Skolā atbilstoši izglītojamo vecāku iesniegumā norādītajai izglītības programmai.

IV. Iestājpārbaudījumu komisija
11. Iestājpārbaudījumu komisija:
11.1. sagatavo iestājpārbaudījumu programmu un saturu;
11.2. nosaka vērtēšanas kritērijus un kārtību;
11.3. nodrošina iestājpārbaudījumu satura konfidencialitāti;
11.4. atbilstoši pieteikumiem piešķir pretendentiem identifikācijas kodus;
11.5. organizē iestājpārbaudījumu vērtēšanu;
11.6. pēc iestājpārbaudījumu rezultātiem izveido pretendentu sarakstus uz izvēlētajām vidējās izglītības programmām;
11.7. izskata apelācijas par iestājpārbaudījumu rezultātiem.

V. Iestājpārbaudījumu organizācija un norise
12. Pieteikšanās termiņu iestājpārbaudījumiem un iestājpārbaudījumu laikus uz 10.klasi katru gadu nosaka Skolas direktors. Informāciju par iestājpārbaudījumiem vismaz vienu mēnesi pirms iestājpārbaudījuma norises datuma izvieto Skolas mājas lapā un Skolā.
13. Nepieciešamības gadījumā Skolas direktors var noteikt papildu iestājpārbaudījumu laikus.
14. Pretendentiem līdz Skolas noteiktajam termiņam jāpiesakās iestājpārbaudījumu kārtošanai uzņemšanai izglītības programmas 10.klasē, iesniedzot iesniegumu Skolā. Pieteikumā pretendentam jānorāda izvēlētā izglītības programma.
15. Pretendentam uz iestājpārbaudījumu jāierodas Skolas noteiktajā laikā. Ierodoties uz iestājpārbaudījumu, pretendentam jāuzrāda personas apliecinošais dokuments.
16. Par iestājpārbaudījumu rezultātiem Skola informē 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iestājpārbaudījumu norises. Informāciju, norādot iegūto punktu skaitu, izvieto Skolā informācijas stendā.
17. Strīdu gadījumā par iestājpārbaudījuma vērtējumu pretendenta vecāki vai citi likumiskie pārstāvji ne vēlāk kā 2 (divu) darbadienu laikā pēc iestājpārbaudījuma rezultātu paziņošanas Skolā var iesniegt apelāciju.
18. Iestājpārbaudījumu komisija lēmumu par iestājpārbaudījuma rezultātu pārskatīšanu pieņem 5 (piecu) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas. Skola rakstiski paziņo lēmumu iesniedzējam.
19. Skola neizsniedz un neuzrāda pretendentu aizpildītās iestājpārbaudījuma darba lapas.
20. Skola pretendentu aizpildītās iestājpārbaudījumu darba lapas glabā līdz nākamā mācību gada 1. septembrim.

VI. Dokumentu pieņemšana
21. Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, vecāki vai izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību, iesniedz skolas direktoram adresētu iesniegumu. Iesniegumā norāda:
21.1. vecāku vārdu un uzvārdu;
21.2. izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu;
21.3. izglītojamā deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adresi;
21.4. izvēlēto izglītības programmu;
21.5. vecāku un izglītojamā kontaktinformāciju (tālruni, elektroniskā pasta adresi, ja tāda ir).
22. Iesniegumam pievieno:
22.1. apliecības par vispārējo pamatizglītību kopiju, uzrādot oriģinālu;
22.2. sekmju izraksta par vispārējo pamatizglītību kopija, uzrādot oriģinālu;
22.3. Valsts valodas pamatizglītības sertifikāta kopiju (ja tāds ir saņemts), uzrādot oriģinālu;
22.4.izglītojamā medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u);
23. Skolas direktors vai viņa pilnvarota persona, pieņemot iesniegumu par izglītojamā uzņemšanu skolā, iepazīstina izglītojamā vecākus (izglītojamo) ar skolas:
23.1. reģistrācijas apliecību;
23.2. akreditācijas lapu;
23.3. izglītības programmu licencēm;
23.4. skolas nolikumu;
23.5. iekšējās kārtības noteikumiem;
23.6. izglītības programmu akreditācijas lapām;
23.7. izglītības programmu mācību priekšmetu un mācību stundu plāniem un mācību slodzes sadali.
24. Izglītojamo dokumentus uzņemšanai skolas 10.klasē pieņem, sākot ar 13.jūniju darbdienās no plkst.10.00 līdz plkst.16.00.
25. Skolas direktors izdod rīkojumu par izglītojamo uzņemšanu 10. klasē.

VII. Noslēguma jautājumi
26. Atzīt par spēkā neesošiem Rīgas 89.vidusskolas 03.04.2017. iekšējos noteikumus Nr.VS89-17-3-nts „Rīgas 89.vidusskolas uzņemšanas noteikumi 10.-12.klasēs.”
27. Noteikumi stājas spēkā ar to pieņemšanas brīdi.

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums
1. 21011121 8931 Pamatizglītības mazākumtautību programma
2. 31011021 8975 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma
3. 21011121 8904_ Pamatizglītības mazākumtautību programma
4. 31013021 8903_ Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma
5. 31016011 Vispārējās vidējās izglītības programma
6. 21011121 Pamatizglītības mazākumtautību programma
7. 21011111 Pamatizglītības programma
8. 31013011 K8930 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
2. AC000400 Citas izglītojošas programmas
Skolas muzejs
3. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
4. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
5. AS023000 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Aerobika
6. AS010200 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Florbols
7. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
8. AS010400 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Futbols
9. AK030500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Keramika
10. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
11. AS022900 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Sporta dejas
12. AK031800 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Floristika
13. AS010800 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Volejbols
14. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
15. AS010100 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Basketbols
16. AS023000 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Aerobika
17. AC000800 Citas izglītojošas programmas
Literārā jaunrade
18. AS010700 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Rokasbumba
19. AS023000 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Aerobika
20. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
21. AS029999 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Citi individuālie sporta veidi
22. AS022200 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Atlētiskā vingrošana
23. AS023100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Vispusīgā fiziskā sagatavotība
24. AS023400 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Ārstnieciskā/koriģējošā vingrošana

Atrašanās vieta kartē

HIPOKRĀTA IELA 27, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1079
 
Pēdējo reizi atjaunota: 23.04.2021 06:01

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv

There are no log entries.
Time Query
2.68ms
SELECT * FROM `institutions` WHERE `custom_code` = 'R89VS' AND `status` = '1'
1.02ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('443') ORDER BY `type` DESC
2.15ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('443') ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.37ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `inst_id` IN ('443') ORDER BY `InstututionImages`.`order` ASC
0.17ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '568' LIMIT 1
6.34ms
SELECT * FROM `cofinancing` WHERE `innst_id` = '509' ORDER BY `Cofinancing`.`ESTIMATEPOSITIONTYPE_NR` ASC
2.14ms
SELECT * FROM `programms` WHERE `PROG_IEST_ID` = '509'
3.10ms
SELECT * FROM `inst_spec_programms` WHERE `iest_id` = '509'
0.17ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'years' LIMIT 1
5.83ms
SELECT COUNT(*) AS `aggregate` FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '509'
5.11ms
SELECT * FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '509' AND `year` = '2020' LIMIT 1
0.19ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '0' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.22ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('623', '568', '622', '569', '570', '571', '572', '573', '594', '595', '588', '612', '616') ORDER BY `ord` ASC
0.18ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '623' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '568' AND `lang` = 'lv'
3.01ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '568' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.17ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('574', '575', '576', '577', '579') ORDER BY `ord` ASC
0.18ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.14ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.14ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '579' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '569' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '571' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '588' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '612' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'footer' LIMIT 1
There have been no checkpoints set.