Iestāžu katalogs

svētdiena, 2021. gada 18. aprīlis

Rīgas 88. vidusskola

Vadītājs Ņina Labada
Mācību valoda Latviešu/Mazākumtautību
Tālrunis 67810722, 67810729
Fakss 67810722
E-pasts r88vs@riga.lv
Tīmekļa vietne www.88vsk.lv
Juridiskā adrese ILŪKSTES IELA 30, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1082
Izglītības programmu īstenošanas vieta ILŪKSTES IELA 30, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1082
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 14.00 - 18.00
Pakļautība Pašvaldība
Uzņemšanas noteikumi vispārējās vidējās izglītības programmā atbilstoši MK noteikumiem Nr.591 no 13.10.2015. „Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi”.

Priekšnoteikums izglītojamo uzņemšanai 10. klasē ir apliecība par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksts.
10. klasēs izglītojamos uzņem konkursa kārtībā pēc iestājpārbaudījuma rezultātiem.
Jākārto viens pārbaudes darbs, kas ir kombinēts ,ietverot sekojošus mācību priekšmetus: matemātiku, fiziku, ķīmiju, vēsturi. Iestājpārbaudījums jāveic valsts valodā.
Ierodoties uz iestājpārbaudījumu, pretendentam jāuzrāda personu apliecinoša dokumenta oriģināls.
Pretendents tiek uzņemts 10.klasē, ja iestājpārbaudījumā pareizi ir izpildīti 50% un vairāk no iestājpārbaudījuma.
Pretendents atkārtoti var pretendēt uz brīvu vietu 10.klasē, kārtojot iestājpārbaudījumu Skolas noteiktajā papildus laikā.
Ja Skola nenokomplektē plānoto izglītojamo skaitu, Skolai ir tiesības rindas kārtībā uzaicināt tos pretendentus, kuri iestājeksāmenā ieguvuši zemāku vērtējumu par 50%.
Pēc iestājpārbaudījuma iesniedzamie dokumenti:
- direktoram adresēts viena no izglītojamā vecāku vai aizbildņa iesniegums;
- izglītības dokumenti (liecības un apliecības par pamatizglītību kopija un sekmju izraksta kopija, uzrādot dokumentu oriģinālus);
- dzimšanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
- bērna medicīniskā karte (izņemot Rīgas 88..vidusskolas absolventus);

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums
1. 31013021 8774 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma
2. 31011021 8775 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma
3. 21011121 8776 Pamatizglītības mazākumtautību programma
4. 21014121 8777 Pamatizglītības profesionāli orientēta virziena mazākumtautību programma
5. 21012121 8779 Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma
6. 21013121 8780 Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma
7. 21017121 Pamatizglītības mazākumtautību programma
8. 21017121 V Pamatizglītības mazākumtautību programma
9. 21017121 V_3074 Pamatizglītības programma
10. 31016011 Vispārējās vidējās izglītības programma
11. 21011121 Pamatizglītības mazākumtautību programma
12. 21017111 Pamatizglītības mazākumtautību programma
13. 31011011 K8775 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
14. 31013011 K8774 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
15. 21017121 Pamatizglītības mazākumtautību programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
2. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
3. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
4. AK010401 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Vokāli instrumentālais ansamblis
5. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
6. AK010103 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 5.-9.klašu koris
7. AK020400 Kultūrizglītība, Deja
Klasiskā deja
8. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
9. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
10. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
11. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
12. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
13. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
14. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
15. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
16. AK020400 Kultūrizglītība, Deja
Klasiskā deja
17. AK020400 Kultūrizglītība, Deja
Klasiskā deja
18. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
19. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
20. AK020201 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja, Dažādu vecumu audzēkņu mūsdienu deju grupa
21. AK020203 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja, 1.-4. klašu mūsdienu deju grupa
22. AK020204 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja, 5.-9. klašu mūsdienu deju grupa

Atrašanās vieta kartē

ILŪKSTES IELA 30, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1082
 
Pēdējo reizi atjaunota: 18.04.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv

There are no log entries.
Time Query
2.18ms
SELECT * FROM `institutions` WHERE `custom_code` = 'R88VSL' AND `status` = '1'
0.96ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('146') ORDER BY `type` DESC
1.81ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('146') ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.39ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `inst_id` IN ('146') ORDER BY `InstututionImages`.`order` ASC
0.18ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '568' LIMIT 1
0.18ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `id` = '523' LIMIT 1
0.13ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `id` = '523' LIMIT 1
0.17ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `id` = '524' LIMIT 1
0.12ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `id` = '524' LIMIT 1
0.27ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `id` = '525' LIMIT 1
0.12ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `id` = '525' LIMIT 1
6.17ms
SELECT * FROM `cofinancing` WHERE `innst_id` = '562' ORDER BY `Cofinancing`.`ESTIMATEPOSITIONTYPE_NR` ASC
2.16ms
SELECT * FROM `programms` WHERE `PROG_IEST_ID` = '562'
3.08ms
SELECT * FROM `inst_spec_programms` WHERE `iest_id` = '562'
0.14ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'years' LIMIT 1
2.91ms
SELECT COUNT(*) AS `aggregate` FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '562'
3.73ms
SELECT * FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '562' AND `year` = '2020' LIMIT 1
0.19ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '0' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.19ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('623', '568', '622', '569', '570', '571', '572', '573', '594', '595', '588', '612', '616') ORDER BY `ord` ASC
3.51ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.17ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '623' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '568' AND `lang` = 'lv'
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '568' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('574', '575', '576', '577', '579') ORDER BY `ord` ASC
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.14ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.14ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '579' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '569' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '571' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '588' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '612' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'footer' LIMIT 1
There have been no checkpoints set.