Iestāžu katalogs

piektdiena, 2021. gada 23. aprīlis

Rīgas 72. vidusskola

Vadītājs Aleksandrs Anzuļevičs
Mācību valoda Latviešu/Mazākumtautību
Tālrunis 67267110, 67268978
Fakss 67268984
E-pasts r72vs@riga.lv
Juridiskā adrese IKŠĶILES IELA 6, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1057
Izglītības programmu īstenošanas vieta IKŠĶILES IELA 6, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1057
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 16.00 - 18.00; Ceturtdiena: 8.00 - 10.00
 
Pakļautība Pašvaldība
Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē
09.01.2012. Nr.1
Izdoti saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 4.punktu un 43.panta
trešo daļu un Izglītības likuma 17. panta pirmo daļu ,
Ministru kabineta 2012.gada 28.februāra noteikumiem Nr.149
Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi.
1. Bērnu reģistrācija skolā notiek visu gadu, vecākiem iesniedzot iesniegumu un bērna dzimšanas apliecības kopiju (aizbildnim-Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildniecības nodibināšanas faktu).
2. Iesniegumu skolas elektroniskās datu bāzes administrātors reģistrē skolēnu elektroniskajā datu bāzē , izdarot ierakstu par bērnu , elektroniski aizpildot pieteikuma veidlapu.
3. Elektroniskajā datu bāzē aizpildītais pieteikums tiek izdrukāts 2 eksemplāros.Viens pieteikuma eksemplārs , kuru paraksta skolas datu bāzes administrātors, tiek izsniegts vecākiem, otrs tiek iereģistrēts un uzglabāts skolas lietvedībā kopā ar vecāka iesniegumu.
4. Skolas datu bāzes administrātors katru gadu līdz 1.jūnijam pārbauda ,vai pretendenta uzņemšanas 1.klasē dzīvesvietas adrese un vecāka dzīvesvietas adrese saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem atbilst skolas mikrorajonam.
5. Komplektējot 1.klasi, skola ievēro šādu prioritāro secību bērnu uzņemšanai:
uzņem bērnus, kuriem kopā ar vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir skolas mikrorajonā un kuriem skolā mācās brāļi un māsas ,ka arī strādājošo darbinieku bērnus;
6. Pēc rakstiskā paziņojuma saņemšanas par bērna uzņemšanu 1.klasē vecāki līdz 1.jūlijam skolā iesniedz šādus dokumentus:
6.1. bērna medicīnisko karti (veidlapa 026/u);
6.2. izrakstu no medicīniskās kartes (veidlapa 027/u) par veiktajām profilaktiskajām vakcinācijām;
6.3. bērna dzimšanas apliecības kopiju vai norakstu(uzrādot oriģinālu);
6.4. izziņu par piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas pamatizglītībai programmas apguvi.
6.5. līdz katra gada 31.augustam skolas direktors ar rīkojumu apstiprina skolā uzņemto bērnu sarakstus,iepriekš elektroniskajā datu bāzē pārliecinoties, vai bērns nav uzņemts citā skolā.
6.6. skolā uzņemto bērnu saraksti tiek izvietoti uz skolas informācijas stenda 31.augustā.

Vispārējās vidējās izglītības iestāžu piedāvātās vispārējās vidējās izglītības programmas un uzņemšanas noteikumi 2012./ 2013. m.g.
Izglītības programmas
Vispārējās vidējās izglītības Vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (IP kods 31011021)
Vispārējās vidējās izglītības Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma (IP kods 31013021)

Noteikumi uzņemšanai vidusskolā

Rīgas72. vidusskola izglītojamos uzņem saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 41.panta Izglītojamo uzņemšana vispārējās vidējās izglītības iestādēs
1. punktu - Uzsākt vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi ir tiesīga ikviena persona bez vecuma ierobežojuma, ja tā ieguvusi apliecību par pamatizglītību.

Nepieciešamie dokumenti

1. Vecāku iesniegums,
2. Apliecība par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksts,
3. Pamatizglītības sertifikāts par vērtējumu CE valsts valodā.

Dokumentu pieņemšana
no 2012. gada 18. jūnija

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums
1. 31013021 V-150 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību izglītības programma
2. 31011021 V-151 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību izglītības programma
3. 21011121 V-8050 Pamatizglītības mazākumtautību programma
4. 21011121 Pamatizglītības mazākumtautību programma
5. 31016011 Vispārējās vidējās izglītības programma
6. 31011011 VK-151 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma
7. 31013011 VK-150 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AS021200 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Galda teniss
2. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
3. AS022700 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Peldēšana
4. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
5. AK032000 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Mīksto rotaļlietu izgatavošana
6. AK040300 Kultūrizglītība, Teātris
Leļļu teātris
7. AS030800 Sporta interešu izglītība, Galda spēles
Šahs
8. AS010400 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Futbols
9. AS010800 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Volejbols
10. AS010100 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Basketbols
11. AS010700 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Rokasbumba
12. AS023100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Vispusīgā fiziskā sagatavotība
13. AV000100 Vides interešu izglītība
Vides pētnieki/eksperimenti
14. AK030700 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Kokapstrāde
15. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
16. AK010406 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Ģitāristu ansamblis
17. AT070200 Tehniskā jaunrade, Datorapmācība
Programmēšana
18. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
19. AK031700 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Kombinētie rokdarbi
20. AK020201 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja, Dažādu vecumu audzēkņu mūsdienu deju grupa
21. AS030200 Sporta interešu izglītība, Galda spēles
Dambrete

Atrašanās vieta kartē

IKŠĶILES IELA 6, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1057
 
Pēdējo reizi atjaunota: 23.04.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv

There are no log entries.
Time Query
2.47ms
SELECT * FROM `institutions` WHERE `custom_code` = 'R72VS' AND `status` = '1'
1.03ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('145') ORDER BY `type` DESC
1.92ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('145') ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.35ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `inst_id` IN ('145') ORDER BY `InstututionImages`.`order` ASC
0.19ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '568' LIMIT 1
6.39ms
SELECT * FROM `cofinancing` WHERE `innst_id` = '560' ORDER BY `Cofinancing`.`ESTIMATEPOSITIONTYPE_NR` ASC
2.28ms
SELECT * FROM `programms` WHERE `PROG_IEST_ID` = '560'
3.34ms
SELECT * FROM `inst_spec_programms` WHERE `iest_id` = '560'
0.16ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'years' LIMIT 1
3.23ms
SELECT COUNT(*) AS `aggregate` FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '560'
4.23ms
SELECT * FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '560' AND `year` = '2020' LIMIT 1
0.19ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '0' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.19ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('623', '568', '622', '569', '570', '571', '572', '573', '594', '595', '588', '612', '616') ORDER BY `ord` ASC
0.20ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '623' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '568' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '568' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.20ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('574', '575', '576', '577', '579') ORDER BY `ord` ASC
0.17ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '579' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '569' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '571' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '588' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '612' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'footer' LIMIT 1
There have been no checkpoints set.