Iestāžu katalogs

piektdiena, 2021. gada 23. aprīlis

Rīgas 64. vidusskola

Vadītājs Ernests Sviklis
Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 67598929, 67599590
Fakss 67598929
E-pasts r64vs@riga.lv
Tīmekļa vietne www.r64vsk.lv
Pasta adrese BURTNIEKU IELA 34, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1084
Juridiskā adrese ŪNIJAS IELA 93, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1084
Izglītības programmu īstenošanas vieta BURTNIEKU IELA 34, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1084
Izglītības programmu īstenošanas vieta ŪNIJAS IELA 93, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1084
Vadītāja pieņemšanas laiki Trešdiena: 12.00 - 17.00
Pakļautība Pašvaldība
Uzņemšanas noteikumi Rīgas 64. vidusskolas vidējās izglītības programmas 10. klasē
Apstiprināti 05.04.2017., Nr.VS64-17-3-nts

I. Vispārīgie jautājumi

1. Iekšējie noteikumi nosaka kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti Rīgas 64.vidusskolas (turpmāk ? skola) 10.klasē vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas (kods 31011011) šādos apakšvirzienos:
1.1.vispārējais - padziļināta matemātikas un angļu valodas apguve,
1.2. ekonomikas - padziļināta ekonomikas, matemātikas un angļu valodas apguve.
1.3. matemātikas - padziļināta matemātikas un fizikas apguve,
1.4. veselības un sporta - padziļināta bioloģijas apguve un iespēja izstrādāt individuālo apmācības plānu augsta līmeņa sportistiem;
2. Priekšnoteikums izglītojamo uzņemšanai 10. klasē ir apliecība par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksts, kurā vērtējumi nav zemāki par 4 ballēm.
3. 10.klasēs izglītojamos uzņem konkursa kārtībā, ņemot vērā šādus kritērijus:
3.1. iestājpārbaudījuma rezultātu (maksimālais punktu skaits ? 80 punkti);
3.2.vidējo vērtējumu sekmju izrakstā (maksimālais punktu skaits ? 10 punkti).

II. Dokumentu pieņemšanas nosacījumi

4. Skolas direktora rīkojumā izsludināto pieteikšanās termiņu iestājpārbaudījumam, tā norises laiku, apakšvirzienu un klašu komplektēšanas laiku un kārtību skola publicē skolas mājas lapā ne vēlāk kā maija pirmajā pusē.
5. Izglītojamo uzņemšanai skolas 10.klasēs ar skolas direktora rīkojumu izveido uzņemšanas komisiju. Uzņemšanas komisijas sēdes protokolē.

6. Uzņemšanas komisija:
6.1. sagatavo iestājpārbaudījuma programmu, saturu;
6.2. nosaka iestājpārbaudījuma vērtēšanas kritērijus, punktus un vērtēšanas kārtību, kurus saskaņo komisijas priekšsēdētājs un apstiprina skolas direktors;
6.3. protokolē uzņemšanas komisijas sēdes;
6.4. sagatavo pretendentu sarakstu atbilstoši pretendeta izvēlētajam izglītības programmas apakšvirzienam;
6.5. sagatavo iestājpārbaudījuma protokolu, kuru paraksta visi komisijas locekļi, apstiprina komisijas priekšsēdētājs un skolas direktors;
6.6. apkopo visus konkursa rezultātus protokolā, kuru paraksta visi komisijas locekļi, apstiprina komisijas priekšsēdētājs un skolas direktors;
6.7. izsaka priekšlikumus par pretendentu uzņemšanu skolas 10.klasē, ņemot vērā konkursa rezultātus, vai atteikumu uzņemt skolas 10.klasē.
7. Pretendentu iesniegumu formu izveido skola.
8. Pretendentu iesniegumus reģistrē vispārējā kārtībā.

III. Iestājpārbaudījumu organizēšana

9. Iestājpārbaudījums skolas 10. klasē tiek organizēts rakstveidā.
10. Iestājpārbaudījums ir kombinēts un pārbauda pretendentu vispārējas pamatzināšanas saskaņā ar valsts pamatizglītības standartu.

IV. Iestājpārbaudījuma rezultāti

11. Iestājpārbaudījuma rezultātus paziņo piecu darba dienu laikā pēc iestājpārbaudījuma norises, publiski izliekot skolas informācijas stendā un skolas mājas lapā uzņemšanas komisijas apstiprināto neatkodēto iestājpārbaudījuma protokolu.
12. Apelāciju izglītojamo vecāki vai citi bērna likumiskie pārstāvji (turpmāk ? vecāki) var iesniegt skolas direktoram vienas darba dienas laikā pēc iestājpārbaudījuma rezultātu paziņošanas.
13. Skolas direktors atbildi sniedz rakstiski vienas darba dienas laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

V. Klašu komplektēšana

14. Skolas vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas 10.klasi atbilstoši apakšvirzienam sāk komplektēt tad, ja iestājpārbaudījumu, saņemot vērtējumu ne zemāku par 50% no kopējā punktu skaita, ir nokārtojis tāds izglītojamo skaits, lai būtu iespējams veikt apakšvirzienu komplektāciju atbilstoši 10. klašu skaitam attiecīgajā mācību gadā.
15. Ja pretendents iestājpārbaudījumā nav saņēmis 50% un vairāk no kopējā punktu skaita, viņam tiek atteikta uzņemšana skolas 10.klasē.
16. Skola var izsludināt papildus uzņemšanu vai nekomplektēt vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas 10.klases apakšvirzienu pretendentu nepietiekamā skaita un/vai nepietiekamās sagatavotības dēļ.
17. Piesakot izglītojamo skolas 10.klasē, vecāki, ievērojot skolas direktora noteikto termiņu, iesniedz skolas direktoram adresētu iesniegumu. Iesniegumā norāda šādas ziņas:
17.1. vecāku vārdu un uzvārdu;
17.2. izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu;
17.3. izglītojamā deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adresi;
17.4. izvēlēto izglītības programmu;
17.5. saziņas veidu ar izglītības iestādi, norādot elektroniskā pasta adresi (ja ir).
18. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
18.1. iepriekš iegūtās pamatizglītības apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);
18.2. bērna medicīnisko karti (026/u veidlapa);
18.3 aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu.
19. Ja saskaņā ar šo noteikumu 17. un 18.punktu dokumenti nav iesniegti, izglītojamo no attiecīgās 10.klases izglītojamo pretendentu saraksta svītro un saskaņā ar konkursa rezultātiem tiek aicināts nākamais pretendents.
20. Izglītojamo ar skolas direktora rīkojumu uzņem skolas vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas 10.klasē.
21. Ja izglītojamais netiek uzņemts skolas direktors rakstiski informē izglītojamā vecākus par atteikumu uzņemt izglītojamo skolas vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas 10.klasē.

VI. Noslēguma jautājums

23. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas 64.vidusskolas 2015.gada 9.jūnija noteikumus Nr. 33-nts „Izglītojamo uzņemšanas kārtība Rīgas 64.vidusskolas 10. klasē”.

Direktors E. Sviklis

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums
1. 31011011 9070 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
2. 21011111 V-5216 Pamatizglītības programma
3. 21011111 Pamatizglītības programma
4. 31014011 V-10146 Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programma
5. 31016011 Vispārējās vidējās izglītības programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
2. AV000100 Vides interešu izglītība
Vides pētnieki/eksperimenti
3. AK031600 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Netradicionālie rokdarbi
4. AS010800 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Volejbols
5. AS010200 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Florbols
6. AS020600 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Karatē
7. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
8. AS023100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Vispusīgā fiziskā sagatavotība
9. AK010205 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, Jaukta vecuma vokālais ansamblis
10. AK010103 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 5.-9.klašu koris
11. AK010104 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, Zēnu koris
12. AK010202 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis
13. AK010105 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, Vidusskolas jauktais koris
14. AK020102 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs
15. AK020103 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-4.klašu tautas deju kolektīvs
16. AK020104 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 5.-6.klašu tautas deju kolektīvs
17. AK020105 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 7.-9. klašu tautas deju kolektīvs
18. AK020106 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 10.-12. klašu tautas deju kolektīvs
19. AK032600 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Modes dizains
20. AK010204 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 10.-12.klašu vokālais ansamblis
21. AK030500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Keramika
22. AK010203 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 5.-9.klašu vokālais ansamblis
23. AT060400 Tehniskā jaunrade, Konstruēšana un tehniskā modelēšana
Robotika
24. AS010700 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Rokasbumba
25. AK020107 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-4. klašu tautas deju kolektīvs
26. AK020109 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 5.-9. klašu tautas deju kolektīvs
27. AK020108 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-6. klašu tautas deju kolektīvs
28. AK010109 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 5.-6.klašu koris

Atrašanās vieta kartē

ŪNIJAS IELA 93, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1084
 
Pēdējo reizi atjaunota: 23.04.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv

There are no log entries.
Time Query
2.26ms
SELECT * FROM `institutions` WHERE `custom_code` = 'R64VS' AND `status` = '1'
1.06ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('249') ORDER BY `type` DESC
1.93ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('249') ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.35ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `inst_id` IN ('249') ORDER BY `InstututionImages`.`order` ASC
0.20ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '568' LIMIT 1
6.52ms
SELECT * FROM `cofinancing` WHERE `innst_id` = '512' ORDER BY `Cofinancing`.`ESTIMATEPOSITIONTYPE_NR` ASC
2.34ms
SELECT * FROM `programms` WHERE `PROG_IEST_ID` = '512'
3.21ms
SELECT * FROM `inst_spec_programms` WHERE `iest_id` = '512'
0.13ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'years' LIMIT 1
2.97ms
SELECT COUNT(*) AS `aggregate` FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '512'
3.89ms
SELECT * FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '512' AND `year` = '2020' LIMIT 1
0.21ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '0' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.24ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('623', '568', '622', '569', '570', '571', '572', '573', '594', '595', '588', '612', '616') ORDER BY `ord` ASC
0.19ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '623' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '568' AND `lang` = 'lv'
0.19ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '568' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('574', '575', '576', '577', '579') ORDER BY `ord` ASC
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.14ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.14ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '579' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '569' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '571' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '588' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '612' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'footer' LIMIT 1
There have been no checkpoints set.