Iestāžu katalogs

piektdiena, 2021. gada 23. aprīlis

Rīgas 63. vidusskola

Vadītājs Nataļja Naumeca
Mācību valoda Latviešu/Mazākumtautību
Tālrunis 67525764, 67525778
Fakss 67525783
E-pasts r63vs@riga.lv
Tīmekļa vietne 63vsk.lv
Juridiskā adrese BALTEZERA IELA 6, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1024
Izglītības programmu īstenošanas vieta BALTEZERA IELA 6, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1024
Izglītības programmu īstenošanas vieta PĀLES IELA 9, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1024
Vadītāja pieņemšanas laiki Jebkurā darba dienā pēc iepriekšēja pieraksta.
Pakļautība Pašvaldība
2014.gada 16.jūnijā Nr.VS63-14-4nts

Rīgas 63.vidusskolas uzņemšanas noteikumi vidējās izglītības programmā


Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma72.panta pirmās daļas 2.punktu un 73.panta pirmās daļas 4.punktu

I Vispārīgie jautājumi

1.Iekšējie noteikumi nosaka kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti Rīgas 63.vidusskolā (turpmāk ? Skola) vidējās izglītības programmā.

2. Rīgas 63.vidusskola īsteno Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmu IP kods 31011021.

II Uzņemšanas kārtība

3. Pamatojums uzņemšanai vidējās izglītības programmā ir :
3.1. izglītojamā uzņemšanai 10.klasē - apliecība par pamatizglītību, sekmju izraksts, kuros vērtējumi nav zemāki par četrām ballēm, un pamatizglītības sertifikāts (ja tāds ir saņemts).
3.2. izglītojamā uzņemšanai brīvajās vietās 11.un 12. klasē ? liecība, kurā vērtējumi gadā nav zemāki par četrām ballēm, vai mācību sasniegumu vērtējumu izraksts ( ja izglītojamais maina izglītības iestādi mācību gada laikā).
4. Ar skolas direktora rīkojumu tiek izveidota uzņemšanas komisija, kura pārbauda iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par uzņemšanu 10.klasē.
5. Lēmumu par izglītojamā uzņemšanu paziņo piecu darba dienu laikā pēc iesnieguma un visu prasīto dokumentu izskatīšanas uzņemšanas komisijas sēdē.

III Dokumentu pieņemšana

6. Dokumentu pieņemšana sākas no pirmās darba dienas pēc apliecības par pamatizglītību, sekmju izraksta, pamatizglītības sertifikāta (ja tāds ir saņemts) saņemšanas no plkst. 10.00 līdz plkst. 14.00.
7. Iesniedzamie dokumenti:
7.1. viena no vecākiem vai pilngadīgā izglītojamā direktoram adresēts iesniegums, kur norāda:
7.1.1. izglītojamā vārdu, uzvārdu, personas kodu,
7.1.2. izvēlēto izglītības programmu,
7.1.3. ērtāko saziņas veidu ar Skolu, iekļaujot elektroniskā pasta adresi.
7.2. iegūto izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus (ja izglītību apliecinošs dokuments izsniegts citā valstī, pievieno lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu).
7.3. medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u) vai, ja izglītojamais ir pilngadīgs, izraksts no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u).
8. Izglītojamo uzņemšana vispārējās vidējās izglītības programmā notiek iesniegumu reģistrēšanas secībā.

IV Noslēguma jautājumi

9. Skolas direktors izdod rīkojumu par izglītojamo uzņemšanu vidusskolā konkrētajā klasē.
10. Noteikumi stājas spēkā ar to pieņemšanas brīdi..

Skolas direktore N.Naumeca

J.Dubro 67525778

SASKAŅOTS
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
Izglītības pārvaldes priekšnieks ? direktora vietnieks
I. Balamovskis
2014. gada 06.jūnijā

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums
1. 31011021 V-7483 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma
2. 21011121 V-9023 Pamatizglītības mazākumtautību programma
3. 21011121 Pamatizglītības mazākumtautību programma
4. 31011011 VK-7483 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
2. AC000400 Citas izglītojošas programmas
Skolas muzejs
3. AK010202 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis
4. AK031600 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Netradicionālie rokdarbi
5. AK031600 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Netradicionālie rokdarbi
6. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
7. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
8. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
9. AS022900 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Sporta dejas
10. AK031100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Papīra plastika
11. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
12. AC000400 Citas izglītojošas programmas
Skolas muzejs
13. AK060100 Kultūrizglītība, Folklora
Folkloras kopas
14. AK020107 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-4. klašu tautas deju kolektīvs
15. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
16. AK010103 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 5.-9.klašu koris
17. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
18. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
19. AK020102 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs
20. AS022900 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Sporta dejas
21. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
22. AS010700 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Rokasbumba
23. AS010700 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Rokasbumba
24. AK010205 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, Jaukta vecuma vokālais ansamblis
25. AS023100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Vispusīgā fiziskā sagatavotība
26. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
27. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
28. AK010203 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 5.-9.klašu vokālais ansamblis
29. AS023000 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Aerobika
30. AS023000 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Aerobika

Atrašanās vieta kartē

BALTEZERA IELA 6, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1024
 
Pēdējo reizi atjaunota: 23.04.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv

There are no log entries.
Time Query
2.24ms
SELECT * FROM `institutions` WHERE `custom_code` = 'R63VS' AND `status` = '1'
1.00ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('248') ORDER BY `type` DESC
2.06ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('248') ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.36ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `inst_id` IN ('248') ORDER BY `InstututionImages`.`order` ASC
0.19ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '568' LIMIT 1
6.98ms
SELECT * FROM `cofinancing` WHERE `innst_id` = '511' ORDER BY `Cofinancing`.`ESTIMATEPOSITIONTYPE_NR` ASC
2.17ms
SELECT * FROM `programms` WHERE `PROG_IEST_ID` = '511'
3.02ms
SELECT * FROM `inst_spec_programms` WHERE `iest_id` = '511'
0.13ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'years' LIMIT 1
2.98ms
SELECT COUNT(*) AS `aggregate` FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '511'
3.88ms
SELECT * FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '511' AND `year` = '2020' LIMIT 1
0.20ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '0' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.18ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('623', '568', '622', '569', '570', '571', '572', '573', '594', '595', '588', '612', '616') ORDER BY `ord` ASC
0.18ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.17ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.15ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '623' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '568' AND `lang` = 'lv'
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '568' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('574', '575', '576', '577', '579') ORDER BY `ord` ASC
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.22ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '579' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '569' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.17ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '571' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '588' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '612' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'footer' LIMIT 1
There have been no checkpoints set.