Iestāžu katalogs

piektdiena, 2021. gada 23. aprīlis

Rīgas 60. vidusskola

Vadītājs Natālija Djakova
Mācību valoda Mazākumtautību
Tālrunis 67564702, 67564703
Fakss 67564702
E-pasts r60vs@riga.lv
Tīmekļa vietne www.r60vsk.lv
Juridiskā adrese VAIDAVAS IELA 6, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1084
Izglītības programmu īstenošanas vieta VAIDAVAS IELA 6, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1084
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 14.00 - 17.00; Trešdiena: 9.00 - 12.00
Pakļautība Pašvaldība
Ieķsējie noteikumi par skolēnu uzņemšanu Rīgas 60.vidusskolas 10., 11., 12.klasēs.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 149.

Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti Rīgas 60.vidusskolas 10., 11., 12.klasēs.

2. Noteikumi attiecas uz Rīgas 60.vidusskolu, kurā īsteno programmu "Vispārējās vidējās izglītības programma matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens"(licences Nr. 8887 no 2009.gada 26.jūnija beztermiņā).

3. Vecākiem vai aizbildņiem un izglītojamam pirms uzņemšanas Rīgas 60.vidusskolā ir tiesības iepazīties ar šādiem izglītības iestādes dokumentiem:
3.1. reģistrācijas apliecību;
3.2. akreditācijas lapu;
3.3. nolikumu;
3.4. iekšējās kārtības noteikumiem;
3.5. licencētajām izglītības programmām;
3.6. izglītības programmu akreditācijas apliecībām;
3.7. informāciju par plānoto uzņemamo izglītojamo skaitu nākamajā mācību gadā;
3.8. izglītības iestādes dibinātāja noteiktā kārtība, kādā reģistrējami iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu izglītības iestādē, un to pieņemšanas termiņi;
3.9. lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, viens no vecākiem vai pilngadīgais izglītojamais iesniedz izglītības iestādes vadītājam (turpmāk - direktors) adresētu iesniegumu. Iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu. Iesniegumā norāda:
3.9.1. izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu;
3.9.2. izvēlēto izglītības programmu;
3.9.3. ērtāko saziņas veidu ar izglītības iestādi, iekļaujot elektroniskā pasta adresi.

4. Iesniegumam pievieno vai uzrāda:
4.1. iegūto izglītību (ja tāda ir) apliecinošu dokumentu. Ja izglītību apliecinošs dokuments izsniegts citā valstī, pievieno lēmumu par izglītības atzīšanu;
Ieķsējie noteikumi par skolēnu uzņemšanu Rīgas 60.vidusskolas 10., 11., 12.klasēs.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 149.
Izglītojamo uzņemšana Rīgas 60.vidusskolā

4.2. sekmju izraksta un sertifikāta kopijas (uzrādot oriģinālu);
4.3. bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u) vai ja izglītojamais ir pilngadīgs, izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u)

5. Pirms dokumentu pieņemšanas notiek arī individuālās pārrunas ar skolēnu, viņu vecākiem, par motvāciju mācībām, karjeras izvēles perspektīvu, ienteresētību tālākā izglītībā, skolēnu vecāku lomu un atbalstu;

6. 10.klasē, kur tik padziļināti mācīta matemātika, tiks uzņemti skolēni, kas 9.klasi būs beiguši ar gada un eksāmena atzīmi ne mazāku par "5" šādos priekšmetos: matemātikā, fizikā, ķīmijā. Vidējā atzīme par pamatizglītību visos priekšmetos nedrīkst būt zemāka par "4,5". 10.klasē, kur tiks padziļināti mācīta angļu valoda, tiks uzņemti skolēni, kas 9.klasi būs beiguši ar gada un eksāmena atzīmi, ne mazāku par "5" angļu valodā un vidējā atzīme par pamatizglītību visos priekšmetos nedrīkst būt zemāka par "4,5".

7. Iesniegumu izskatīšanai par uzņemšanu 10.klasē un lēmuma pieņemšanai ar direktora rīkojumu, tiek veidota komisija.

8. Dokumentu pieņemšana notiek no 16.jūnija līdz 31.augustam.

9. Izglītojamais rakstiski tiek informēts par komisijas lēmumu.

10. Ja 11. un 12.klases izglītojamais maina izglītības iestādi mācību gada laikā, tad pamats izglītojamā uzņemšanai Rīgas 60.vidusskolā ir iepriekšējās skolas izglītības programmas atbilstība skolas izglītības programmai un skolēna liecība vai mācību sasniegumu izraksts.

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums
1. 31013021 8887 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma
2. 21011121 Pamatizglītības mazākumtautību programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
2. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
3. AS022900 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Sporta dejas
4. AT070100 Tehniskā jaunrade, Datorapmācība
Datorapmācība
5. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
6. AK010202 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis
7. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
8. AK031700 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Kombinētie rokdarbi
9. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
10. AK030700 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Kokapstrāde
11. AK031600 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Netradicionālie rokdarbi
12. AS010800 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Volejbols
13. AS010800 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Volejbols
14. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
15. AS010700 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Rokasbumba
16. AV000100 Vides interešu izglītība
Vides pētnieki
17. AT060100 Tehniskā jaunrade, Konstruēšana un tehniskā modelēšana
Tehniskā modelēšana un konstruēšana

Atrašanās vieta kartē

VAIDAVAS IELA 6, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1084
 
Pēdējo reizi atjaunota: 01.08.2019 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv

There are no log entries.
Time Query
2.72ms
SELECT * FROM `institutions` WHERE `custom_code` = 'R60VSK' AND `status` = '1'
1.16ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('240') ORDER BY `type` DESC
2.06ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('240') ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.38ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `inst_id` IN ('240') ORDER BY `InstututionImages`.`order` ASC
0.21ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '568' LIMIT 1
6.85ms
SELECT * FROM `cofinancing` WHERE `innst_id` = '500' ORDER BY `Cofinancing`.`ESTIMATEPOSITIONTYPE_NR` ASC
2.22ms
SELECT * FROM `programms` WHERE `PROG_IEST_ID` = '500'
3.06ms
SELECT * FROM `inst_spec_programms` WHERE `iest_id` = '500'
0.14ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'years' LIMIT 1
2.93ms
SELECT COUNT(*) AS `aggregate` FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '500'
3.78ms
SELECT * FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '500' AND `year` = '2020' LIMIT 1
0.20ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '0' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.20ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('623', '568', '622', '569', '570', '571', '572', '573', '594', '595', '588', '612', '616') ORDER BY `ord` ASC
0.18ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '623' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '568' AND `lang` = 'lv'
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '568' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('574', '575', '576', '577', '579') ORDER BY `ord` ASC
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.17ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.16ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '579' AND `lang` = 'lv'
0.16ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.16ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '569' AND `lang` = 'lv'
0.15ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '571' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.15ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '588' AND `lang` = 'lv'
0.16ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '612' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'footer' LIMIT 1
There have been no checkpoints set.