Iestāžu katalogs

piektdiena, 2021. gada 23. aprīlis

Rīgas 40. vidusskola

Vadītājs Jeļena Vediščeva
Mācību valoda Latviešu/Mazākumtautību
Tālrunis 67114908, 67114909
Fakss 67114914
E-pasts r40vs@riga.lv
Tīmekļa vietne www.r40vsk.lv/lv/
Juridiskā adrese TĒRBATAS IELA 15/17, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-1011
Izglītības programmu īstenošanas vieta AKAS IELA 10, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-1011
Izglītības programmu īstenošanas vieta KRIŠJĀŅA BARONA IELA 107, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-1012
Izglītības programmu īstenošanas vieta KRIŠJĀŅA BARONA IELA 97C, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-1012
Izglītības programmu īstenošanas vieta KRIŠJĀŅA BARONA IELA 97c, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-1012
Izglītības programmu īstenošanas vieta TĒRBATAS IELA 15/17, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-1011
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena līdz Ceturtdiena: 8.00 - 9.00
Pakļautība Pašvaldība
Kārtība, kādā uzņem izglītojamos Rīgas 40.vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmās


I. Vispārīgie jautājumi

1. Iekšējie noteikumi (turpmāk ? noteikumi) nosaka kārtību, kādā uzņem izglītojamos Rīgas 40.vidusskolas (turpmāk ?iestāde) vispārējās vidējās izglītības programmās.
2. Noteikumi attiecas uz uzņemšanu:
2.1. matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā (kods 31013021);
2.2. vispārizglītojošā virziena programmā (kods 31011021).
3. Priekšnoteikums izglītojamā uzņemšanai 10.klasē ir pamatizglītību apliecinošs dokuments ? Apliecība par vispārējo pamatizglītību (turpmāk ? apliecība).
4. Priekšnoteikums izglītojamā uzņemšanai 11., 12. klasē ir liecība par 10., attiecīgi 11. klases beigšanu.
5. 10. klasē pretendenti tiek uzņemti konkursa kārtībā pēc iestājpārbaudījumu rezultātiem.
6. 11., 12.klasē pretendenti tiek uzņemti konkursa kārtībā pēc iestājpārbaudījumu rezultātiem, ja iestādē attiecīgajā klasē un izglītības programmā ir brīvas vietas.
7. Otro svešvalodu 10.klasē nosaka skolas direktors ar rīkojumu līdz esošā gada 1.jūnijam. Informāciju par to izvieto iestādes mājas lapā www.r40vsk.lv.
8. 10. klašu komplektu nosaka Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

II. Uzņemšanas komisija

9. Uzņemšanas komisiju (turpmāk ? komisija) izveido ar direktora rīkojumu līdz esošā gada 1. martam.
10. Komisija:
10.1. izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus;
10.2. sagatavo iestājpārbaudījumu programmu, norisi un vērtēšanas kārtību;
10.3. organizē iestājpārbaudījumu norisi;
10.4. organizē iestājpārbaudījumu vērtēšanu;
10.5. sagatavo protokolu lēmuma pieņemšanai par uzņemšanu10.klasē.
11. Komisijas sastāvā iekļauj:
11.1. direktora vietniekus izglītības jomā;
11.2. direktora vietnieku informātikas jomā;
11.3. vismaz 2 pedagogus katrā priekšmetā, kuros ir paredzēti iestājpārbaudījumi.
12. Direktora vietnieks izglītības jomā ir komisijas priekšsēdētājs. Komisija izvēlās sekretāru, kas raksta komisijas sēžu protokolu. Komisijas sekretārs ir komisijas loceklis.
13. Ja komisijai ir jautājumi par vērtējuma pamatotību, Komisija var pieaicināt neatkarīgo ekspertu konkrēta uzdevuma vērtēšanai un atzinuma sniegšanai.

III. Pieteikšanās kārtība iestājpārbaudījumam uz 10.klasi

14. Persona (turpmāk ? pretendents) piedalās iestājpārbaudījumos uz 10.klasi pamatojoties uz pretendenta vecāka vai likumiskā pārstāvja (turpmāk ? vecāks), vai pilngadīga pretendenta pieteikuma (1. pielikums) (turpmāk ?pieteikums).
15. Pieteikumus var iesniegt no esošā gada 1.aprīļa līdz esošā gada 1.maijam.
16.4. personīgi Tērbatas ielā 15/17 lietvedībā;
16.5. elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz e-pastu r40vs@riga.lv.
16. Pretendents tiek reģistrēts iestājpārbaudījumiem ar unikālu identifikācijas kodu (turpmāk ? izglītojamā kods), pēc kura iestājpārbaudījumu organizācijas procesā tiks identificēti pretendenta aizpildītie iestājpārbaudījuma materiāli. Izglītojamā kods ir pieteikuma reģistrācijas numurs.

IV. Iestājpārbaudījumi uz 10.klasi

17. Iestājpārbaudījumi tiek rīkoti matemātikā un angļu valodā rakstos.
18. Iestājpārbaudījumu norises laiku iestāde nosaka ne vēlāk kā līdz kārtējā mācību gada 31.martam, saskaņojot ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu. Informāciju par to izvieto iestādes mājas lapā www.r40vsk.lv.
19. Iestājpārbaudījumu rezultātus ar izglītojamo kodiem paziņo ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pēdējā iestājpārbaudījuma iestādes mājas lapā www.r40vsk.lv.
20. Ja pretendents vai viņa vecāks apstrīd iestājpārbaudījuma rezultātu, pretendenta vecākam ir tiesības 2 (divu) darba dienu laikā pēc vērtējuma paziņošanas iesniegt pamatotu rakstisku lūgumu pārskatīt vērtējumu mācību priekšmetā.
21. Šādā gadījumā:
22.1. iestādes direktors (turpmāk ? direktors) ar rīkojumu izveido apelācijas komisiju (pieaicinot attiecīgā mācību priekšmeta metodiskās komisijas pārstāvjus un citus skolotājus);
22.2. apelācijas komisija, pamatojoties uz mācību priekšmeta standarta prasībām, mācību priekšmeta programmā noteiktajām prasībām un pretendenta rezultāta analīzi, sniedz atzinumu direktoram par lūguma pamatotību, ja nepieciešams no jauna izvērtējot iestājpārbaudījumu;
22.3. direktors pieņem lēmumu atstāt iestājpārbaudījuma rezultātu negrozītu, vai veikt grozījumus iestājpārbaudījuma rezultātā;
22.4. direktors rakstiski informē par savu lēmumu pretendentu un viņa vecākus ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no apelācijas saņemšanas dienas.

V. Iestājpārbaudījumu 10.klasē rezultātu vērtēšana un paziņošana

22. Katru iestājpārbaudījumu vērtē procentos.
23. Ja Pretendents vēlās iestāties 10. klasē matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā, viņa iestājpārbaudījuma vērtējums matemātikā tiek reizināts ar koeficientu 2 (divi).
24. Kopīgs iestājpārbaudījumu rezultāts veidojas kā divu iestājpārbaudījumu iegūto procentu summa.
25. Komisija izveido Pretendentu sarakstu (turpmāk ? saraksts) katrai no izglītības programmai, izvietojot Pretendentus tādā secībā, lai Pretendents ar augstāko rezultātu procentos būtu saraksta sākumā, bet ar zemāko ?saraksta beigās.
26. Konkursu izturējušiem pretendentiem sarakstā atzīmē “Ieteikts uzņemšanai”. Ja vairākiem pretendentiem ir vienāds kopīgs procentu skaits, priekšroka tiek dota Pretendentam, kurš agrāk iesniedzis pieteikumu, par ko liecina reģistrācija lietvedības sistēmā.
27. Uzņemšanas komisija sarakstu publicē iestādes mājas lapā www.r40vsk.lv ne vēlāk par 6 (sešām) darba dienām pēc pēdējā iestājpārbaudījuma.

VI. Uzņemšana 10. klasē

28. Pretendentu uzņem iestādes 10.klasē pamatojoties uz pretendenta vecāka, vai pilngadīga pretendenta iesniegumu (2.pielikums).
29. Iesniegumu var iesniegt līdz esošā gada 26.jūnijam personīgi Tērbatas ielā 15/17 lietvedībā.
30. Iesniegumam pievieno:
31.1. apliecības par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksta kopijas uzrādot oriģinālu;
31.2. sertifikāta par Valsts valodas eksāmena rezultātiem kopiju uzrādot oriģinālu;
31.3. šo noteikumu 31.2.punktā minēto sertifikātu nesniedz pretendents, kurš:
31.3.1. tika atbrīvots no valsts pārbaudījumiem 9.klasē;
31.3.2. ieguva vispārējo pamatizglītību valsts valodā;
31.3.3. ieguva pamatizglītību ārzemēs.
31.3.4. medicīniskā karte (026/u veidlapa), vai, ja izglītojamais ir pilngadīgs, izrakstu no stacionāra/ ambulatorā pacienta medicīnisko karti (veidlapa u/27).
31. Direktors uz komisijas protokola pamata, pieņem lēmumu par pretendenta uzņemšanu iestādes 10.klasē un paziņo par savu lēmumu iestādes mājas lapā www.r40vsk.lv līdz esošā gada 1.jūlijam.
32. Direktors atteikumu uzņemt pretendentu iestādes 10.klasē paziņo vecākiem rakstiski līdz esošā gada 1.jūlijam.

VII. Papilduzņemšana 10. klasē

33. Gadījumā, ja pēc esošā gada 1.jūlija 10.klasē ir brīvas vietas, tiek izsludināta papilduzņemšana.
34. Informācija par papilduzņemšanu tiek publicēta iestādes mājas lapā www.r40vsk.lv, norādot:
35.1. papilduzņemšanas pieteikšanās termiņu;
35.2. papilduzņemšanas iestājpārbaudījumu datumus;
35.3. lēmuma par uzņemšanu 10.klasē termiņu;
35.4. dokumentu pieņemšanas termiņu.

VIII. Uzņemšana vidusskolā izglītības programmas apgūšanas laikā

35. Pretendentu uzņem iestādes 10.,11., 12.klasē izglītības programmas apgūšanas laikā pamatojoties uz pretendenta vecāka vai pilngadīga pretendenta iesniegumu.
36. Iesniegumam pievieno:
37.1. apliecības par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksta kopijas uzrādot oriģinālu;
37.2. sertifikāta par Valsts valodas eksāmena rezultātiem kopiju uzrādot oriģinālu;
37.3. 10.klases vai attiecīgi 11. klases liecības kopiju, uzrādot oriģinālu;
37.4. apliecinātu mācību sasniegumu izrakstu, ja piesakās mācību gada laikā;
37.5. šo noteikumu 37.2.punktā minēto sertifikātu nesniedz pretendents, kurš:
37.5.1. tika atbrīvots no valsts pārbaudījumiem 9.klasē;
37.5.2. ieguva vispārējo pamatizglītību valsts valodā;
37.5.3. ieguva pamatizglītību ārzemēs.
37. Direktors rakstiski informē pretendenta vecākus vai pilngadīgu pretendentu par iestājpārbaudījumu laiku angļu valodā un matemātikā, rezultātiem un lēmumu uzņemt izglītojamo iestādē vai atteikt.


 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums
1. 31011021 V-9292 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma
2. 31013021 V-9293 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma
3. 21011121 V-9495 Pamatizglītības mazākumtautību programma
4. 21011121 V-9187 Pamatizglītības mazākumtautību programma
5. 31011021 V-9188 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma
6. 31013021 V-9189 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma
7. 31016011 Vispārējās vidējās izglītības programma
8. 21017121 Pamatizglītības mazākumtautību programma
9. 31011011 VK-9292 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
10. 31013011 VK-9293 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AC000400 Citas izglītojošas programmas
Skolas muzejs
2. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
3. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
4. AK032000 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Mīksto rotaļlietu izgatavošana
5. AK010205 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, Jaukta vecuma vokālais ansamblis
6. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
7. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
8. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
9. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
10. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
11. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
12. AK010202 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis
13. AK020300 Kultūrizglītība, Deja
Ritmika
14. AK031100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Papīra plastika
15. AK010103 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 5.-9.klašu koris
16. AK020201 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja, Dažādu vecumu audzēkņu mūsdienu deju grupa

Atrašanās vieta kartē

TĒRBATAS IELA 15/17, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-1011
 
Pēdējo reizi atjaunota: 23.04.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv

There are no log entries.
Time Query
2.39ms
SELECT * FROM `institutions` WHERE `custom_code` = 'R40VS' AND `status` = '1'
1.02ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('308') ORDER BY `type` DESC
2.20ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('308') ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.35ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `inst_id` IN ('308') ORDER BY `InstututionImages`.`order` ASC
0.22ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '568' LIMIT 1
6.28ms
SELECT * FROM `cofinancing` WHERE `innst_id` = '604' ORDER BY `Cofinancing`.`ESTIMATEPOSITIONTYPE_NR` ASC
2.15ms
SELECT * FROM `programms` WHERE `PROG_IEST_ID` = '604'
3.10ms
SELECT * FROM `inst_spec_programms` WHERE `iest_id` = '604'
0.14ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'years' LIMIT 1
3.02ms
SELECT COUNT(*) AS `aggregate` FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '604'
3.85ms
SELECT * FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '604' AND `year` = '2020' LIMIT 1
0.23ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '0' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.22ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('623', '568', '622', '569', '570', '571', '572', '573', '594', '595', '588', '612', '616') ORDER BY `ord` ASC
0.41ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.17ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.22ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '623' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '568' AND `lang` = 'lv'
0.21ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '568' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('574', '575', '576', '577', '579') ORDER BY `ord` ASC
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.17ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.21ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.15ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.15ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '579' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.15ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '569' AND `lang` = 'lv'
0.20ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.15ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '571' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.15ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.15ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '588' AND `lang` = 'lv'
0.18ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '612' AND `lang` = 'lv'
0.20ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'footer' LIMIT 1
There have been no checkpoints set.