Iestāžu katalogs

svētdiena, 2021. gada 18. aprīlis

Rīgas 34. vidusskola

Vadītājs Nataļja Rogaļeva
Mācību valoda Latviešu/Mazākumtautību
Tālrunis 67458895, 67459090, 67459319
Fakss 67459090
E-pasts r34vs@riga.lv
Tīmekļa vietne www.34vsk.lv
Juridiskā adrese KANDAVAS IELA 4, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1083
Izglītības programmu īstenošanas vieta DZIRCIEMA IELA 1C, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1083
Izglītības programmu īstenošanas vieta DZIRCIEMA IELA 43A, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1083
Izglītības programmu īstenošanas vieta KANDAVAS IELA 4, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1083
Izglītības programmu īstenošanas vieta VIRCAVAS IELA 7, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1083
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 15.30 - 18.00; Ceturtdiena: 8.00 - 9.30
 
Pakļautība Pašvaldība
Bērnu 1.klases pretendentu sarakstā var reģistrēt PIRMDIENĀS no 15.30 līdz 17.30 un TREŠDIENĀS no 8.30 līdz 10.30 skolas ēkā Vircavas 7 24.telpā.
Nepieciešamie dokumenti:
1. vecāka pase;
2. bērna dzimšanas apliecība.


Kārtība, kādā uzņem izglītojamos Rīgas 34.vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmās 10.klasē

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 41. panta
otro daļu, Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra
noteikumu Nr.591 ”Kārtība, kādā izglītojamie tiek
uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās
pirmskolas izglītības grupās no atskaitīti no tām,
kā arī pārcelti uz nākamo klasi” 11. punktuI. Vispārīgie jautājumi

1. Iekšējie noteikumi (turpmāk ? noteikumi) nosaka kārtību, kādā uzņem izglītojamos Rīgas 34.vidusskolas (turpmāk ? iestāde) vispārējās vidējās izglītības programmās 10.klasē (turpmāk ? 10.klasē).
2. Noteikumi attiecas uz uzņemšanu:
2.1. matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā (matemātikas un dabaszinību, kods 31013021);
2.2. vispārizglītojošā virziena programmā (kods 31011021).
3. Personu (turpmāk ? pretendents) uzņem iestādes 10.klasē pamatojoties uz pretendenta vecāka vai likumiskā pārstāvja (turpmāk ? vecāks) iesniegumu.
4. Iesniegumam pievieno:
4.1. apliecības par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksta kopijas uzrādot oriģinālu;
4.2. sertifikāta par Valsts valodas eksāmena rezultātiem kopiju uzrādot oriģinālu;
4.3. šo noteikumu 4.2.punktā minēto sertifikātu nesniedz pretendents, kurš:
4.3.1. tika atbrīvots no valsts pārbaudījumiem 9.klasē;
4.3.2. ieguva vispārējo pamatizglītību valsts valodā;
4.3.3. ieguva pamatizglītību ārzemēs.

II. Iestājpārbaudījumi

5. . Iestāde nosaka šādus iestājpārbaudījumus:
5.1. uzņemšanai matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā (matemātikas un fizikas apakšvirziens) - fizika un matemātika;
5.2. uzņemšanai matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā (ķīmijas un bioloģijas apakšvirziens) - ķīmija un bioloģija;
5.3. vispārizglītojošā virziena programmā ? matemātika un angļu valoda.
(Grozīts ar Rīgas 34.vidusskolas 26.03.2019. iekšējiem noteikumiem Nr.VS34-19-3-nts)
6. Iestājpārbaudījumu programmu un grafiku iestāde nosaka ne vēlāk kā līdz kārtējā mācību gada 31.martam, saskaņojot ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu.
7. Iestājpārbaudījumu rezultātus paziņo ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pēdējā iestājpārbaudījuma.
8. Ja pretendents vai viņa vecāks apstrīd iestājpārbaudījuma rezultātu, pretendenta vecākam ir tiesības 2 (divu) darba dienu laikā pēc vērtējuma paziņošanas iesniegt pamatotu rakstisku lūgumu pārskatīt vērtējumu mācību priekšmetā.
9. Šādā gadījumā:
9.1. iestādes direktors (turpmāk ? direktors) ar rīkojumu izveido apelācijas komisiju (pieaicinot attiecīgā mācību priekšmeta metodiskās komisijas pārstāvjus un citus skolotājus);
9.2. apelācijas komisija, pamatojoties uz mācību priekšmeta standarta prasībām, mācību priekšmeta programmā noteiktajām prasībām un pretendenta rezultāta analīzi, sniedz atzinumu direktoram par lūguma pamatotību, ja nepieciešams no jauna izvērtējot iestājpārbaudījumu;
9.3. direktors pieņem lēmumu atstāt iestājpārbaudījuma rezultātu negrozītu, vai veikt grozījumus iestājpārbaudījuma rezultātā;
9.4. direktors rakstiski informē par savu lēmumu pretendentu un viņa vecākus ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no apelācijas saņemšanas dienas.

III. Uzņemšanas komisija

10. Uzņemšanas komisiju (turpmāk ? komisija) izveido ar direktora rīkojumu.
11. Komisija:
11.1. izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus;
11.2. sagatavo iestājpārbaudījumu programmu, norisi un vērtēšanas kārtību;
11.3. organizē iestājpārbaudījumu norisi;
11.4. organizē iestājpārbaudījumu vērtēšanu;
11.5. sagatavo protokolu lēmuma pieņemšanai par uzņemšanu10.klasē.
12. Komisijas sastāvā iekļauj:
12.1. direktora vietniekus izglītības jomā;
12.2. direktora vietnieku informātikas jomā;
12.3. vismaz 2 pedagogus katrā priekšmetā, kuros ir paredzēti iestājpārbaudījumi;
12.4. topošo 10.klašu klases audzinātājus.
13. Direktora vietnieks izglītības jomā ir komisijas priekšsēdētājs. Komisija izvēlās sekretāru, kas raksta komisijas sēžu protokolu. Komisijas sekretārs ir komisijas loceklis.
14. Lēmumus par iestājpārbaudījumu organizāciju komisija pieņem atklāti balsojot. Ja komisijas locekļu balsis dalās, izšķirošā balss ir komisijas priekšsēdētājam.
15. Ja komisijai ir jautājumi par vērtējuma pamatotību, Komisija var pieaicināt neatkarīgo ekspertu konkrēta uzdevuma vērtēšanai un atzinuma sniegšanai.

IV. Iestājpārbaudījumu rezultātu vērtēšana un paziņošana

16. Katru iestājpārbaudījumu vērtē procentos.
17. Kopīgs iestājpārbaudījumu rezultāts veidojas kā divu iestājpārbaudījumu iegūto procentu summa.
18. Ja pretendents kādā no iestājpārbaudījumiem saņem vērtējumu zemāk nekā 50%, viņš nevar piedalīties konkursā.
19. Komisija izveido pretendentu sarakstu, izvietojot Pretendentus tādā secībā, lai Pretendents ar augstāko rezultātu procentos būtu saraksta sākumā, bet ar zemāko ?saraksta beigās.
20. Ja vairākiem pretendentiem ir vienāds kopīgs procentu skaits, priekšroka tiek dota Pretendentam, kurš agrāk iesniedzis šo noteikumu 4.punktā minētos dokumentus, par ko liecina reģistrācija lietvedības sistēmā.
21. Direktors uz komisijas protokola pamata, pieņem lēmumu par pretendenta uzņemšanu iestādes 10.klasē vai atteikumu uzņemt pretendentu iestādes 10.klasē ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pretendenta dokumentu pieņemšanas.
22. Ja direktors pieņem lēmumu uzņemt pretendentu iestādes 10.klasē, viņš informē pretendenta vecākus un pašu pretendentu nosūtot vēstuli uz pretendenta un pretendenta vecāku norādīto e-pasta adresi.
23.Ja direktors pieņem lēmumu par atteikumu uzņemt pretendentu iestādes 10.klasē, viņš rakstiski paziņo pretendenta vecākiem savu lēmumu atbilstoši Administratīvā procesa likuma 67.panta prasībām.
23. Ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no pretendenta iesnieguma saņemšanas dienas direktors izdot rīkojumu par pretendenta uzņemšanu konkrētā izglītības programmā un konkrētā klasē.
 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 31013021 8881 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma
2. 21012121 V-8171 Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma
3. 31011021 V-8887 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma
4. 31011011 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 15 gadi
5. 31016011 Vispārējās vidējās izglītības programma
6. 21017121 Pamatizglītības programma
7. 21017111 Pamatizglītības programma
8. 31011011 VK-8887 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
9. 31013011 K8881 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
10. 21013111 V-9777 Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AT070200 Tehniskā jaunrade, Datorapmācība
Programmēšana
2. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
3. AC000300 Citas izglītojošas programmas
Novadpētniecība
4. AS021100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Teniss
5. AK020400 Kultūrizglītība, Deja
Klasiskā deja
6. AS029999 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Citi individuālie sporta veidi
7. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
8. AK031100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Papīra plastika
9. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
10. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
11. AS010400 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Futbols
12. AS010800 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Volejbols
13. AS020600 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Karatē
14. AS020600 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Karatē
15. AK010205 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, Jaukta vecuma vokālais ansamblis
16. AS010100 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Basketbols
17. AS022200 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Atlētiskā vingrošana
18. AS020400 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Džudo
19. AS023100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Vispusīgā fiziskā sagatavotība
20. AS010200 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Florbols
21. AC000199 Citas izglītojošas programmas
Valodas, Citas valodas
22. AS010200 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Florbols
23. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
24. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
25. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
26. AS010100 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Basketbols
27. AC000101 Citas izglītojošas programmas
Valodas, Latviešu
28. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
29. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
30. AK010202 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis
31. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
32. AC000199 Citas izglītojošas programmas
Valodas, Citas valodas
33. AC000199 Citas izglītojošas programmas
Valodas, Citas valodas
34. AS010800 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Volejbols
35. AS010800 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Volejbols
36. AS022900 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Sporta dejas
37. AS022900 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Sporta dejas
38. AS030800 Sporta interešu izglītība, Galda spēles
Šahs
39. AK050800 Kultūrizglītība, Radošās industrijas
Žurnālistika/Skolas avīze
40. AS020400 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Džudo
41. AK050800 Kultūrizglītība, Radošās industrijas
Žurnālistika/Skolas avīze
42. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
43. AS020600 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Karatē
44. AK020201 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja, Dažādu vecumu audzēkņu mūsdienu deju grupa
45. AK020201 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja, Dažādu vecumu audzēkņu mūsdienu deju grupa
46. AK020201 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja, Dažādu vecumu audzēkņu mūsdienu deju grupa

Atrašanās vieta kartē

KANDAVAS IELA 4, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1083
 
Pēdējo reizi atjaunota: 17.04.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv

There are no log entries.
Time Query
2.33ms
SELECT * FROM `institutions` WHERE `custom_code` = 'R34VS' AND `status` = '1'
0.96ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('254') ORDER BY `type` DESC
2.19ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('254') ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.40ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `inst_id` IN ('254') ORDER BY `InstututionImages`.`order` ASC
0.19ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '568' LIMIT 1
6.11ms
SELECT * FROM `cofinancing` WHERE `innst_id` = '516' ORDER BY `Cofinancing`.`ESTIMATEPOSITIONTYPE_NR` ASC
2.18ms
SELECT * FROM `programms` WHERE `PROG_IEST_ID` = '516'
3.08ms
SELECT * FROM `inst_spec_programms` WHERE `iest_id` = '516'
0.13ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'years' LIMIT 1
2.91ms
SELECT COUNT(*) AS `aggregate` FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '516'
3.76ms
SELECT * FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '516' AND `year` = '2020' LIMIT 1
0.19ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '0' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.20ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('623', '568', '622', '569', '570', '571', '572', '573', '594', '595', '588', '612', '616') ORDER BY `ord` ASC
0.18ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.14ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '623' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '568' AND `lang` = 'lv'
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '568' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.14ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('574', '575', '576', '577', '579') ORDER BY `ord` ASC
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.17ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '579' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '569' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '571' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '588' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '612' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'footer' LIMIT 1
There have been no checkpoints set.