Iestāžu katalogs

piektdiena, 2021. gada 23. aprīlis

Rīgas 22. vidusskola

Vadītājs Irina Romanova
Mācību valoda Latviešu/Mazākumtautību
Tālrunis 67272126
Fakss 67846826
E-pasts r22vs@riga.lv
Tīmekļa vietne r22vsk.lv/v1/?val=lv
Juridiskā adrese BRUŅINIEKU IELA 10, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-1001
Izglītības programmu īstenošanas vieta BRUŅINIEKU IELA 10, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-1001
Izglītības programmu īstenošanas vieta BRUŅINIEKU IELA 24a, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-1001
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 8.30 - 10.00; Otrdiena: 8.00 - 10.00; Piektdiena: 8.00 - 10.00
Pakļautība Pašvaldība

RĪGAS 22. VIDUSSKOLA
Bruņinieku iela 10, Rīga, LV-1001, tālrunis 67272126,
fakss 67846826 epasts: r22vs@riga.lv

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Rīgā
05.02.2018. VS22-18-1-nts

UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS RĪGAS 22. VIDUSSKOLĀ
Izdoti saskaņā ar 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” un Rīgas 22. vidusskolas nolikuma 27. punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Iekšējie noteikumi nosaka uzņemšanas kārtību Rīgas 22. vidusskolas vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmā (programmas kods 31011021).
2. Pamats izglītojamā uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmā ir apliecība par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksts, pamatizglītības sertifikāts (ja tāds ir iegūts), 11. un 12. klasēs liecība.
3. Rīgas 22. vidusskolas konkursa kārtībā uz 10. klasi uzņem izglītojamos pēc iestājpārbaudījuma rezultātiem.
4. Rīgas 22. vidusskolas uz brīvajām vietām 11. un 12. klasē uzņem izglītojamos pēc iestājpārbaudījuma rezultātiem.
II. Dokumentu iesniegšana, uzņemot izglītojamo izglītības iestādē
5. Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, vecāki vai izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību, direktoram adresētu iesniegumu. Iesniegumā norāda:
5.1. vecāku vārdu un uzvārdu;
5.2. izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu;
5.3. izglītojamā deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adresi;
5.4. izvēlēto izglītības programmu (norādot arī izvēles priekšmetus);
5.5. vecāku un izglītojamā tālruņus, norādot arī elektroniskā pasta adresi (ja ir).
6. Iesniegumam pievieno:
6.1. iepriekš iegūto izglītību apliecinoša dokumenta, pamatizglītības sertifikāta (ja tāds ir iegūts) kopijas, uzrādot oriģinālus direktoram;
6.2. stājoties 11. vai 12. klasē, liecību par iepriekšējo mācību gadu un pašreizējā mācību gada sekmju izrakstu;
6.3. bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u);
6.4. izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u) izglītojamam, kurš sasniedzis pilngadību;
6.5. aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu direktoram.
III. Uzņemšanas komisija
7. Izglītojamo uzņemšanu 10. klasē organizē Rīgas 22. vidusskolas uzņemšanas komisija, kuras sastāvu nosaka direktors.
8. Iestājpārbaudījumu norises laiks tiek saskaņots ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu katru mācību gadu ne vēlāk ka līdz 31. martam.
9. Ar direktora rīkojumu ir izsludināts pieteikšanās termiņš iestājpārbaudījumiem, un izziņota to norises un vērtēšanas kārtība.
10. Uzņemšanas komisija:
10.1. sagatavo iestājpārbaudījumu programmu un saturu, nosaka vērtēšanas kritērijus un kārtību;
10.2. izziņo iestājpārbaudījumu norises laikus Rīgas 22. vidusskolas mājas lapā;
10.3. fiksē iestājpārbaudījumu rezultātus protokolā, protokolu paraksta visi iestājpārbaudījuma komisijas locekļi;
10.4. izsaka priekšlikumus par izglītojamo uzņemšanu 10. klasē.
11. Izglītojamais par iestājpārbaudījuma rezultātiem tiek informēts triju darbdienu laikā pēc pēdējā iestājpārbaudījuma.
IV. Uzņemšanas norise
12. Uzņemšana 10. klasē notiek konkursa kārtībā: minimālais kopvērtējums pamatizglītības sertifikātā nav zemāks par 35% un iestājpārbaudījumā (vienā mācību prieksmetā) iegūtais minimālais vērtējums ir 45% no kopējā punktu skaitā.
13. Klases tiek komplektētas, ņemot vēra skolēnu izvēli otrajā svešvalodā un mūzikā vai vizuālā mākslā.
14. Uzņemšana 11. un 12. klasē notiek, ja ir brīvas vietas un apgūti izvēlētās programmas mācību priekšmeti. Ja iepriekšējā izglītības iestādē nav apgūts kāds priekšmets no programmas mācību priekšmetu un mācību stundu plāna, tad tajā jānokārto ieskaite un jāsaņem vērtējums pašreizējā mācību gada laikā. Lēmumu par uzņemšanu 11. un 12. klasē pieņem skolas direktors.
15. Strīdu gadījumā par konkursa rezultātiem izglītojama vecāki vai pilngadīgs skolēns var iesniegt Uzņemšanas komisijai rakstisku apelāciju ne vēlāk kā 2 darbdienu laikā pēc rezultātu paziņošanas.
V. Uzņemšanas norise
16. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas 22. vidusskolas 2016. gada 12. aprīļa iekšējos noteikumus Nr. VS22-16-1-nts “Uzņemšanas kārtība Rīgas 22. vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmā”.


Izglītības iestādes direktors
I. Romanova


Romanova 67272126


Saskaņots
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
Izglītības pārvaldes priekšnieks - direktora vietnieks

____________________I. Balamovskis

2018.gada 5. februāris


 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 21011121 Pamatizglītības mazākumtautību programma 7 gadi
2. 21011121 V-9831 Pamatizglītības mazākumtautību programma
3. 31011021 V-9832 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma
4. 31011011 VK-9832 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
5. 31016011 Vispārējās vidējās izglītības programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AK050200 Kultūrizglītība, Radošās industrijas
Foto
2. AT070200 Tehniskā jaunrade, Datorapmācība
Programmēšana
3. AT070100 Tehniskā jaunrade, Datorapmācība
Datorapmācība
4. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
5. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
6. AS030800 Sporta interešu izglītība, Galda spēles
Šahs
7. AK010202 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis
8. AK010406 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Ģitāristu ansamblis
9. AK030500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Keramika
10. AS021200 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Galda teniss
11. AS022700 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Peldēšana
12. AS022900 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Sporta dejas
13. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
14. AK010205 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, Jaukta vecuma vokālais ansamblis
15. AK020107 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-4. klašu tautas deju kolektīvs
16. AC000800 Citas izglītojošas programmas
Literārā jaunrade
17. AS030200 Sporta interešu izglītība, Galda spēles
Dambrete
18. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
19. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
20. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
21. AS030200 Sporta interešu izglītība, Galda spēles
Dambrete
22. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
23. AK020400 Kultūrizglītība, Deja
Klasiskā deja
24. AS010700 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Rokasbumba
25. AS020900 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Taekvondo
26. AK020400 Kultūrizglītība, Deja
Klasiskā deja
27. AK020400 Kultūrizglītība, Deja
Klasiskā deja
28. AK020400 Kultūrizglītība, Deja
Klasiskā deja

Atrašanās vieta kartē

BRUŅINIEKU IELA 10, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-1001
 
Pēdējo reizi atjaunota: 23.04.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv

There are no log entries.
Time Query
2.49ms
SELECT * FROM `institutions` WHERE `custom_code` = 'R22V' AND `status` = '1'
1.19ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('309') ORDER BY `type` DESC
2.08ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('309') ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.45ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `inst_id` IN ('309') ORDER BY `InstututionImages`.`order` ASC
0.20ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '568' LIMIT 1
0.22ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `id` = '531' LIMIT 1
0.12ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `id` = '531' LIMIT 1
0.17ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `id` = '532' LIMIT 1
0.11ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `id` = '532' LIMIT 1
0.22ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `id` = '533' LIMIT 1
0.12ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `id` = '533' LIMIT 1
6.66ms
SELECT * FROM `cofinancing` WHERE `innst_id` = '606' ORDER BY `Cofinancing`.`ESTIMATEPOSITIONTYPE_NR` ASC
3.67ms
SELECT * FROM `programms` WHERE `PROG_IEST_ID` = '606'
3.54ms
SELECT * FROM `inst_spec_programms` WHERE `iest_id` = '606'
0.12ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'years' LIMIT 1
3.37ms
SELECT COUNT(*) AS `aggregate` FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '606'
4.11ms
SELECT * FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '606' AND `year` = '2020' LIMIT 1
0.22ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '0' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.23ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('623', '568', '622', '569', '570', '571', '572', '573', '594', '595', '588', '612', '616') ORDER BY `ord` ASC
0.20ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '623' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '568' AND `lang` = 'lv'
0.21ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '568' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.18ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('574', '575', '576', '577', '579') ORDER BY `ord` ASC
0.18ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '579' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '569' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '571' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '588' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '612' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'footer' LIMIT 1
There have been no checkpoints set.