Iestāžu katalogs

piektdiena, 2021. gada 23. aprīlis

Rīgas 21. vidusskola

Vadītājs Oksana Daņiļenko
Mācību valoda Latviešu/Mazākumtautību
Tālrunis 67371041, 67371143
Fakss 67371041
E-pasts r21vs@riga.lv
Tīmekļa vietne www.r21vs.lv
Juridiskā adrese TOMSONA IELA 35, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1013
Izglītības programmu īstenošanas vieta TOMSONA IELA 35, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1013
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 13.00 - 17.00; Ceturtdiena: 9.00 - 12.00
 
Pakļautība Pašvaldība
IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Rīgā
18.12.2017. Nr.VS21-17-11-nts

Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Rīgas 21.vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmā

Izdoti saskaņā ar Vispārējas izglītības likuma 41.panta otro daļu, Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumiem Nr.591 ,,Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālās izglītība grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 21.03.2014. iekšējiem noteikumiem Nr. 9-nts „Par Rīgas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu klašu komplektēšanas kārtību” un Rīgas domes 30.08.2016. nolikumu Nr.213 ,,Rīgas 21.vidusskolas nolikums”

I. Vispārīgie noteikumi
1. Iekšējie noteikumi nosaka uzņemšanas kārtību vispārējās vidējās izglītības programmās.
II. Uzņemšanas kārtība izglītības programmā
2. Priekšnoteikums izglītojamo uzņemšanai 10. klasē ir apliecība par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksts.
3. Skolā 10.klasē izglītojamie tiek uzņemti konkursa kārtībā pēc iestājpārbaudījumu rezultātiem un valsts valodas centralizētā eksāmena sertifikāta rezultātiem.
4. Uzņemot izglītojamos 10.klasē, Skola rīko rakstisku iestājpārbaudījumu ģeogrāfijā atbilstoši valsts pamatizglītības standartam.
5. Komplektējot klases, Skola ievēro Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (turpmāk - Departaments) noteikto kārtību.

III. Iestājpārbaudījumu organizēšana
6. Katru gadu līdz 1.maijam Skolas direktors nosaka iestājpārbaudījumu norises laikus, izvietojot informāciju Skolas informatīvajā stendā un publicējot to Skolas mājas lapā.
7. Izglītojamo uzņemšanai 10. klasēs ar skolas direktora rīkojumu līdz katra gada 10. maijam izveido uzņemšanas komisiju, kā arī tiek noteikti termiņi izglītojamo vecāku vai likumisko pārstāvju (turpmāk ? vecāks) iesniegumu pieņemšanai un lēmuma paziņošanai par izglītojamo uzņemšanu skolas 10.klasē.
8. Skolas uzņemšanas komisiju izveido šādā sastāvā:
8.1. komisijas priekšsēdētājs ? skolas direktora vietnieks izglītības jomā;
8.2. komisijas locekļi ? četri 7. ? 12. klašu skolotāji;
8.3. komisijas sekretārs ? viens no komisijas locekļiem.
9. Skolas uzņemšanas komisija:
9.1. pieņem izglītojamā vecāka pieteikumu ar lūgumu piedalīties konkursā;
9.2. izskata izglītojamā vērtējumus sekmju izrakstā par vispārējo pamatizglītību un centralizētā eksāmena sertifikātā;
9.3. sagatavo iestājpārbaudījumu programmu un saturu;
9.4. nosaka iestājpārbaudījumu vērtēšanas kritērijus un kārtību;
9.5. piešķir pretendentiem kodus;
9.6. organizē iestājpārbaudījumu norisi;
9.7. novērtē pretendentu iestājpārbaudījumu darbus pēc noteiktajiem kritērijiem;
9.8. sastāda iestājpārbaudījumu rezultātu protokolus;
9.9. apkopo iestājpārbaudījumu rezultātus un izsaka skolas direktoram priekšlikumu pretendentu uzņemšanai Skolā 10. klasē.
10. 9. klašu izglītojamie, kuri ir atbrīvoti no valsts pārbaudes darbiem par pamatizglītības ieguvi, piedalās konkursā uz vispārējiem noteikumiem.
11. Pretendentiem un viņu vecākiem ir tiesības iepazīties ar iestājpārbaudījumu programmu un norises kārtību.
12. Kodētie izglītojamo iestājpārbaudījumu rezultāti tiek paziņoti trešajā darba dienā pēc iestājpārbaudījumu norises dienas, izvietojot tos Skolas informatīvajā stendā un publicējot Skolas mājas lapā.
13. Pretendentiem vienu dienu pēc iestājpārbaudījumu rezultātu paziņošanas ir tiesības iestājpārbaudījumu komisijas pārstāvja klātbūtnē iepazīties ar savu iestājpārbaudījuma darbu.
14. Apelāciju par iestājpārbaudījuma rezultātu var iesniegt divu darba dienu laikā pēc rezultātu paziņošanas skolas direktoram. Apelācijas izskatīšanas rezultāti tiek paziņoti divu darba dienu laikā.
15. Skolas direktors noteiktajā termiņā ar rīkojumu apstiprina 10.klašu pretendentu sarakstu.
16. Lai izglītojamo uzņemtu izglītības iestādē, vecāki iesniedz skolas direktoram adresētu iesniegumu.
17. Iesniegumam jāpievieno:
17.1. apliecības par vispārējo pamatizglītību kopija, uzrādot oriģinālu;
17.2. sekmju izraksta par vispārējo pamatizglītību kopija, uzrādot oriģinālu;
17.3. Valsts valodas pamatizglītības sertifikāta kopija (ja tāds ir saņemts), uzrādot oriģinālu;
17.4. stājoties skolas 11. vai 12. klasē, liecība par iepriekšējo mācību gadu un pašreizējā mācību gada sekmju izraksts;
17.5. ja pamatizglītība iegūta citā valstī ? skolas direktoram adresēts iesniegums un izglītības dokumenti, kas raksturo un apliecina attiecīgajā valstī apgūto mācību saturu un mācību sasniegumu vērtējumu attiecīgajā izglītības pakāpē;
17.6. izglītojamā medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u).
18. Ja dokumenti direktora noteiktā termiņā nav iesniegti, izglītojamo no attiecīgās izglītības programmas pretendentu saraksta svītro un saskaņā ar konkursa rezultātiem viņa vieta tiek piedāvāta nākamajam pretendentam.
19. Skolas direktors vai viņa pilnvarota persona, pieņemot iesniegumu par izglītojamā uzņemšanu skolā, iepazīstina izglītojamā vecākus un izglītojamo ar skolas:
19.1. reģistrācijas apliecību;
19.2. akreditācijas lapu;
19.3. izglītības programmu licencēm;
19.4. skolas nolikumu;
19.5. iekšējās kārtības noteikumiem;
19.6. izglītības programmas akreditācijas lapām;
19.7. izglītības programmas mācību priekšmetu un mācību stundu plāniem un mācību slodzes sadali.
20. Izglītojamos uzņem Skolā ar direktora rīkojumu.
IV. Noslēguma jautājumi
21. Atzīt ar spēku zaudējušiem Rīgas 21.vidusskolas 2017.gada 31.marta noteikumus Nr. Nr.VS21-17-3-nts “Uzņemšanas noteikumi vidējās izglītības programmās”.
22. Noteikumi stājas spēkā parakstīšanas brīdī.


Direktore Oksana DaņiļenkoSASKAŅOTS
Rīgas domes Izglītības, kultūras un
sporta departamenta Izglītības pārvaldes
priekšnieks - departamenta direktora vietnieks

I.Balamovskis _________________________

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums
1. 31013021 V-5081 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma
2. 21015321 V-600 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem
3. 21013121 V-7471 Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma
4. 21011121 V-9232 Pamatizglītības mazākumtautību programma
5. 31016011 Vispārējās vidējās izglītības programma
6. 21011121 Pamatizglītības mazākumtautību programma
7. 21015321 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem
8. 31011011 VK-9782 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
9. 31013011 VK-5081 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
10. 31011021 V-9782 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AC000400 Citas izglītojošas programmas
Skolas muzejs
2. AK020102 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs
3. AK020103 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-4.klašu tautas deju kolektīvs
4. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
5. AK010205 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, Jaukta vecuma vokālais ansamblis
6. AK020102 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs
7. AK020103 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-4.klašu tautas deju kolektīvs
8. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
9. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
10. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
11. AK030700 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Kokapstrāde
12. AK031500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Tradicionālie rokdarbi
13. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
14. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
15. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
16. AK040600 Kultūrizglītība, Teātris
Skatuves runa
17. AK040600 Kultūrizglītība, Teātris
Skatuves runa
18. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
19. AT060100 Tehniskā jaunrade, Konstruēšana un tehniskā modelēšana
Tehniskā modelēšana un konstruēšana
20. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
21. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
22. AS023000 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Aerobika
23. AK020102 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs
24. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
25. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
26. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
27. AV001300 Vides interešu izglītība
Ķīmijas pulciņš
28. AC000101 Citas izglītojošas programmas
Valodas, Latviešu

Atrašanās vieta kartē

TOMSONA IELA 35, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1013
 
Pēdējo reizi atjaunota: 23.04.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv

There are no log entries.
Time Query
2.27ms
SELECT * FROM `institutions` WHERE `custom_code` = 'R21VS' AND `status` = '1'
1.06ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('243') ORDER BY `type` DESC
1.88ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('243') ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.39ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `inst_id` IN ('243') ORDER BY `InstututionImages`.`order` ASC
0.19ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '568' LIMIT 1
6.57ms
SELECT * FROM `cofinancing` WHERE `innst_id` = '507' ORDER BY `Cofinancing`.`ESTIMATEPOSITIONTYPE_NR` ASC
2.23ms
SELECT * FROM `programms` WHERE `PROG_IEST_ID` = '507'
3.15ms
SELECT * FROM `inst_spec_programms` WHERE `iest_id` = '507'
0.15ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'years' LIMIT 1
3.01ms
SELECT COUNT(*) AS `aggregate` FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '507'
3.84ms
SELECT * FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '507' AND `year` = '2020' LIMIT 1
0.22ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '0' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.19ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('623', '568', '622', '569', '570', '571', '572', '573', '594', '595', '588', '612', '616') ORDER BY `ord` ASC
0.18ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '623' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '568' AND `lang` = 'lv'
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '568' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.18ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('574', '575', '576', '577', '579') ORDER BY `ord` ASC
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.17ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '579' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '569' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.19ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '571' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '588' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '612' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'footer' LIMIT 1
There have been no checkpoints set.