Iestāžu katalogs

svētdiena, 2021. gada 18. aprīlis

Rīgas 74. vidusskola

Vadītājs Vladislavs Nazarenko
Mācību valoda Latviešu/Mazākumtautību
Tālrunis 67802533, 67599121
Fakss 67802532
E-pasts r74vs@riga.lv
Tīmekļa vietne www.r74vsk.lv
Juridiskā adrese INDUĻA IELA 4, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1084
Izglītības programmu īstenošanas vieta INDUĻA IELA 4, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1084
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 14.00 - 17.00; Ceturtdiena: 10.00 - 13.00
 
Pakļautība Pašvaldība

RĪGAS 74. VIDUSSKOLA
Reģ. Nr. 3713900758
Induļa ielā 4, Rīgā, LV?1084, tālrunis 67599121, fakss 67802532, e-pasts r74vs@riga.lv

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Rīgā
Nr. VS74-14-15-rs
30.04.2014.

Izdoti saskaņā ar vispārējās izglītības
likuma 4 panta,

18 punktu un skolas Nolikumu 64.pantu,ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.149


Iekšējas noteikumi, kādā izglītojamie tiek uzņemti 10. klasē

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti Rīgas 74.vidusskolā 10.klasē.
II. Izglītojamo uzņemšana skolā
1. Vecākiem vai citam bērna likumiskajam pārstāvim (turpmāk ? vecāki) pirms bērna uzņemšanas vispārējās izglītības iestādē vai pilngadīgai personai pirms iestāšanās skolā ir tiesības iepazīties ar šādu informāciju:
1.1. skolas reģistrācija;
1.2. skolas akreditācija;
1.3. skolas nolikums;
1.4. skolas iekšējās kārtības noteikumi;
1.5. skolas licencētās izglītības programmas;
1.6. izglītības programmu akreditācija;
1.7. izglītības iestādes dibinātāja noteiktā kārtība, kādā reģistrējami iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu skolā, un to pieņemšanas termiņi (ja tādi ir noteikti);
2. Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, viens no vecākiem vai pilngadīgais izglītojamais iesniedz izglītības iestādes vadītājam (turpmāk ? direktors) adresētu iesniegumu.


3.Iesniegumā norāda:
3.1. izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu;
3.2. izvēlēto izglītības programmu;
3.3. ērtāko saziņas veidu ar skolu, iekļaujot elektroniskā pasta adresi
4. Iesniegumam pievieno:
4.1. apliecības par pamatizglītību, sekmju izraksta un pamatizglītības sertifikāta kopijas (ja tāds ir saņemts)
4.2. ja pamatizglītība iegūta citā valstī, ? izglītības dokumenti, kas raksturo un apliecina attiecīgajā valstī izglītojamā apgūto mācību saturu un sasniegumu vērtējumu attiecīgajā izglītības pakāpē.
4.3. Bērna medicīnisko karti (veidlapa nr.026/u)
5.Uz vispārējās vidējās izglītības programmām var kandidēt izglītojamie, kuri ieguvuši pamatizglītību un apliecībā par pamatizglītību nevienā no mācību priekšmetiem vai valsts pārbaudes darbiem vērtējums nav zemāks par 4 ballēm.
6. Izglītojamie, kuri pārkāpuši skolas iekšējās kārtības noteikumus, var tikt neuzņemti 10.klasē.
7. Uzņemšanu veic skolas direktores ar rīkojumu apstiprināta komisija, kuras sastāvā ir skolas direktore, direktores vietnieki izglītības jomā, 10. klases audzinātāji. Ar visiem reflektantiem notiek individuālas pārrunas.
8. Dokumentu pieņemšanas laiks ? jūnijs, augusts.
9. Lēmumu par skolēnu uzņemšanu pieņem uzņemšanas komisija piecas dienu laikā. Komisijas lēmums tiek izsludināts ar direktores rīkojumu. Skola rakstveidā informē reflektantus ne vēlāk kā trīs dienu laikā pēc direktores rīkojuma izdošana.
10. Pēc uzņemšanas skolā izglītojamam iekārto personas lietu. Ja izglītojamais no vienas izglītības iestādes pāriet mācīties uz citu izglītības iestādi, personas lieta tiek nodota attiecīgajai izglītības iestādei..
11. Skola piedāvā:
? vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehniskā virziena mazākumtautību programma (kods 31013021) ar padziļinātu matemātikas apguvi.
? vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (kods 31011021). 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums
1. 31013021 8982 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma
2. 21011121 V-10098 Pamatizglītības mazākumtautību programma
3. 31013011 K8982 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
2. AK020104 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 5.-6.klašu tautas deju kolektīvs
3. AK010205 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, Jaukta vecuma vokālais ansamblis
4. AK020103 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-4.klašu tautas deju kolektīvs
5. AK030400 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīda apgleznošana
6. AT060200 Tehniskā jaunrade, Konstruēšana un tehniskā modelēšana
LEGO konstruēšana
7. AK020105 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 7.-9. klašu tautas deju kolektīvs
8. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
9. AS010400 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Futbols
10. AC000400 Citas izglītojošas programmas
Skolas muzejs
11. AC001500 Citas izglītojošas programmas
Dzīvesziņas pulciņš
12. AS010400 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Futbols
13. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
14. AK010205 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, Jaukta vecuma vokālais ansamblis
15. AK020106 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 10.-12. klašu tautas deju kolektīvs
16. AK020102 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs
17. AS030800 Sporta interešu izglītība, Galda spēles
Šahs

Atrašanās vieta kartē

INDUĻA IELA 4, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1084
 
Pēdējo reizi atjaunota: 17.04.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv

There are no log entries.
Time Query
2.42ms
SELECT * FROM `institutions` WHERE `custom_code` = 'R1TL' AND `status` = '1'
1.03ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('251') ORDER BY `type` DESC
1.96ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('251') ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.37ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `inst_id` IN ('251') ORDER BY `InstututionImages`.`order` ASC
0.18ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '568' LIMIT 1
6.62ms
SELECT * FROM `cofinancing` WHERE `innst_id` = '513' ORDER BY `Cofinancing`.`ESTIMATEPOSITIONTYPE_NR` ASC
2.37ms
SELECT * FROM `programms` WHERE `PROG_IEST_ID` = '513'
3.08ms
SELECT * FROM `inst_spec_programms` WHERE `iest_id` = '513'
0.13ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'years' LIMIT 1
2.90ms
SELECT COUNT(*) AS `aggregate` FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '513'
3.67ms
SELECT * FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '513' AND `year` = '2020' LIMIT 1
0.21ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '0' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.20ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('623', '568', '622', '569', '570', '571', '572', '573', '594', '595', '588', '612', '616') ORDER BY `ord` ASC
0.30ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '623' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '568' AND `lang` = 'lv'
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '568' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.17ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('574', '575', '576', '577', '579') ORDER BY `ord` ASC
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.14ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.18ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '579' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '569' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '571' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '588' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '612' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'footer' LIMIT 1
There have been no checkpoints set.