Iestāžu katalogs

piektdiena, 2021. gada 23. aprīlis

Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskola

Vadītājs Nora Smilga
Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 67611023
Fakss 67611023
E-pasts r14vmvs@riga.lv
Tīmekļa vietne www.r14vmvs.lv
Juridiskā adrese MARGRIETAS IELA 4, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1046
Izglītības programmu īstenošanas vieta MARGRIETAS IELA 4, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1046
Izglītības programmu īstenošanas vieta TVAIKOŅU IELA 3, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1007
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 10.00 - 13.00; Ceturtdiena: 17.00 - 19.00
 
Pakļautība Pašvaldība
UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI


Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskolas (turpmāk tekstā - Skolas) Uzņemšanas noteikumi izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 31. un 41.pantu, Ministru Kabineta noteikumiem Nr.591, 13.10.2015., "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” un Skolas nolikuma 44.2 punktu.

1. Uzņemšanas noteikumi nosaka izglītojamo uzņemšanu un atskaitīšanu Skolas īstenotajās vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmās.

2. Izglītojamo uzņemšana nākamajam mācību gadam tiek uzsākta jūnija pirmajā darba dienā.

Skola uzņem audzēkņus šādās izglītības programmās (mācību valoda - latviešu):
- Pamatizglītības otrā posma izglītības programmā 8. un 9. klasē rīta un vakara maiņā - mācības notiek 5 dienas nedēļā;
- Klātienē vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā rīta un vakara maiņā (jāmācās 4 dienas nedēļā);
- Neklātienē vispārējās vidējās vispārizglītojošā virziena izglītības programmā (jāmācās 2 dienas nedēļā ? pirmdien, otrdien vai trešdien, ceturtdien) rīta un vakara maiņā.

Izglītojamie, kuri ir vecāki par 18 gadiem un kuriem ir attaisnojoši apstākļi (īpaši darba apstākļi, mazi bērni līdz gada vecumam, veselības problēmas vai pagaidu darbs ārzemēs), neklātienes izglītības programmā var mācīties, izmantojot tālmācības metodi.
Izglītojamiem ir iespēja apmeklēt individuālās nodarbības un konsultācijas.

3. Iestājoties Skolā, izglītojamie un viņu vecāki (aizbildņi) tiek iepazīstināti ar šādiem dokumentiem:
- Skolas reģistrācijas apliecību;
- Skolas akreditācijas lapu;
- Skolas īstenoto izglītības programmu licencēm;
- Skolas īstenoto izglītības programmu akreditācijas lapām;
- Skolas Nolikumu;
- Skolas Iekšējās kārtības noteikumiem;
- Skolas Uzņemšanas noteikumiem.

4. Iestājoties Skolā, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz šādi dokumenti:
- vecāka (aizbildņa) iesniegums (izglītojamiem, kuri jaunāki par 18 gadiem);
- izglītojamā iesniegums;
- medicīniskā karte (026/u veidlapa) vai, ja izglītojamais sasniedzis 18 gadu vecumu, izraksts no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u);
- iepriekš iegūtās izglītības apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);
- liecības vai mācību sasniegumu vērtējumu izraksts (akadēmiskā izziņa);
- aizgādību apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu);
- VISC izsniegto sertifikātu (ja tādi ir) kopijas (uzrādot oriģinālu).

Dokumentus pieņem
pirmdienās, otrdienās, trešdienās, piektdienās no 10 līdz 13
ceturtdienās no 17 līdz 19

5. Pilngadīgu personu var uzņemt Skolā kā eksterni vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības ieguvei vai valsts pārbaudījumu kārtošanai.

6. Izglītojamo pāriešana no Skolas uz citu izglītības iestādi un uzņemšana Skolā no citas izglītības iestādes notiek saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

7. Izglītojamo atskaitīšana no Skolas notiek saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums
1. 31012013 V-6456 Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma
2. 31011012 9066 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
3. 31011013 V-2293 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
4. 23011112 V-9876 Pamatizglītības 2. posma (7.- 9.klase) programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AK010205 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, Jaukta vecuma vokālais ansamblis
2. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
3. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
4. AC000900 Citas interešu izglītības programmas
Jauniešu radošās iniciatīvu grupas
5. AC000300 Citas interešu izglītības programmas
Novadpētniecība

Atrašanās vieta kartē

MARGRIETAS IELA 4, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1046
 
Pēdējo reizi atjaunota: 01.08.2019 06:01

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv

There are no log entries.
Time Query
2.34ms
SELECT * FROM `institutions` WHERE `custom_code` = 'R14VMVS' AND `status` = '1'
1.05ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('277') ORDER BY `type` DESC
1.84ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('277') ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.36ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `inst_id` IN ('277') ORDER BY `InstututionImages`.`order` ASC
0.44ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '568' LIMIT 1
0.18ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `id` = '507' LIMIT 1
0.12ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `id` = '507' LIMIT 1
0.18ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `id` = '508' LIMIT 1
0.12ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `id` = '508' LIMIT 1
0.16ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `id` = '509' LIMIT 1
0.13ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `id` = '509' LIMIT 1
6.27ms
SELECT * FROM `cofinancing` WHERE `innst_id` = '547' ORDER BY `Cofinancing`.`ESTIMATEPOSITIONTYPE_NR` ASC
2.15ms
SELECT * FROM `programms` WHERE `PROG_IEST_ID` = '547'
2.99ms
SELECT * FROM `inst_spec_programms` WHERE `iest_id` = '547'
0.14ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'years' LIMIT 1
2.87ms
SELECT COUNT(*) AS `aggregate` FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '547'
3.80ms
SELECT * FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '547' AND `year` = '2020' LIMIT 1
0.19ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '0' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.39ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('623', '568', '622', '569', '570', '571', '572', '573', '594', '595', '588', '612', '616') ORDER BY `ord` ASC
0.22ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.17ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '623' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '568' AND `lang` = 'lv'
0.17ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '568' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.17ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('574', '575', '576', '577', '579') ORDER BY `ord` ASC
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.14ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.18ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.15ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '579' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '569' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '571' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '588' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '612' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'footer' LIMIT 1
There have been no checkpoints set.