Iestāžu katalogs

piektdiena, 2021. gada 23. aprīlis

Puškina licejs

Vadītājs Gaļina Voiteka
Mācību valoda Latviešu/Mazākumtautību
Tālrunis 67393861, 67393813
Fakss 67393870
E-pasts pl@riga.lv
Tīmekļa vietne pushkinalicejs.lv
Juridiskā adrese SARKANDAUGAVAS IELA 22, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-1005
Izglītības programmu īstenošanas vieta SARKANDAUGAVAS IELA 22, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-1005
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 14.00 - 18.00; Ceturtdiena: 9.00 - 12.00
 
Pakļautība Pašvaldība
IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Rīgā

10.04.2019. Nr. LP-19- 1 -nts

Uzņemšanas kārtība Puškina liceja
vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību programmās


Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta
pirmās daļas 2. punktu un 73.panta pirmās daļas 4.punktu,
Vispārējās izglītības likuma 10. panta trešās daļas 2.punktu,
Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.591
“Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības
iestādēs un speciālajās pirmskolas izglītības grupās un atskaitīt
no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”, Rīgas domes
24.11.2015. nolikumu Nr.170-nos „Puškina liceja nolikums”


I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti Puškina licejā (turpmāk?licejs) vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību programmās.

2. Pamats izglītojamā uzņemšanai vienā no liceja vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību programmām ir:
2.1. apliecība par vispārējo pamatizglītību, sekmju izraksts un pamatizglītības sertifikāts (ja tāds ir saņemts);
2.2. ja pamatizglītība iegūta citā valstī, - izglītības dokumenti, kas raksturo un apliecina izglītojamā citā valstī apgūto mācību saturu un mācību sasniegumu vērtējumu.II. Papildu prasības uzņemšanai liceja 10.klasē

3. Uzņemšana liceja vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību programmās notiek konkursa kārtībā saskaņā ar iestājpārbaudījumu rezultātiem.

4. Stājoties liceja vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmā, matemātika un ekonomika, kods 31013021, izglītojamais kārto kombinēto iestājpārbaudījumu matemātikā un bioloģijā.

5. Stājoties liceja vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programmā, cilvēkzinības, kods 31012021, izglītojamais kārto kombinēto iestājpārbaudījumu krievu valodā un Latvijas vēsturē.

6. Stājoties liceja vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programmā, valodas, kods 31012121, izglītojamais kārto kombinēto iestājpārbaudījumu krievu valodā un angļu valodā.

7. Pieteikšanās termiņu iestājpārbaudījumiem, to norises laiku un vērtēšanas kārtību izsludina ar direktora rīkojumu.

8. Izglītojamajiem, kuri attaisnojošo iemeslu dēļ nav ieradušies uz iestājpārbaudījumu noteiktajā laikā un kuri vēlas to kārtot, direktors ar rīkojumu nosaka papildus norises laiku.

9. Katrs pretendents iestājpārbaudījumu var kārtot vienu reizi.

10. Vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību programmās tiek uzņemti tie pretendenti, kuri iestājpārbaudījumā ir saņēmuši vērtējumu ne zemāko par 50% no maksimāla punktu skaita.


III. Iestājpārbaudījumu komisiju izveide un darbība

11. Ar direktora rīkojumu katram iestājpārbaudījumam izveido komisiju ne mazāk kā 3 pedagogu sastāvā.

12. Komisijas uzdevumi ir šādi:
12.1. sagatavot iestājpārbaudījuma programmu un saturu;
12.2. izstrādāt vērtēšanas kritērijus un kārtību;
12.3. nodrošināt iestājpārbaudījuma norisi;
12.4. novērtēt iestājpārbaudījuma darbus;
12.5. ierakstīt iestājpārbaudījuma rezultātus protokolā, kuru paraksta visi iestājpārbaudījuma komisijas locekļi;
12.6. iesniegt aizpildītu un parakstītu protokolu liceja direktoram.IV. Iestājpārbaudījumu rezultātu paziņošana un to apstrīdēšanas kārtība

13. Par iestājpārbaudījuma rezultātiem komisija izglītojamos informē piecu darbdienu laikā pēc iestājpārbaudījuma norises.

14. Pēc iestājpārbaudījuma rezultātu paziņošanas divu darbdienu laikā izglītojamajam ir tiesības iesniegt liceja direktoram apelāciju ar lūgumu pārskatīt iestājpārbaudījumā saņemto vērtējumu. Direktors izveido komisiju, kas divu darbdienu laikā pieņem lēmumu, kuru direktors rakstiski paziņo iesnieguma sniedzējam.V. Dokumentu noformēšana, uzņemot izglītojamo liceja 10.klasē

15. Pretendentiem, kuri ir uzņemti licejā, noteiktajos terminos ir jāiesniedz šādi dokumenti:
15.1. direktoram adresēts vecāka vai cita bērna likumiskā pārstāvja, vai pilngadīgā izglītojama uz liceja veidlapas uzrakstīts iesniegums;
15.2. iegūtās izglītības apliecinošā dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu. Ja izglītību apliecinošais dokuments izsniegts citā valsti, pievieno lēmuma par izglītības dokumenta atzīšanu kopiju, uzrādot oriģinālu;
15.3. bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u) vai, ja izglītojamais ir pilngadīgs, izraksts no stacionārā/ ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u).


VI. Noslēguma jautājumi

16. Uzņemšanas kārtība stājas spēkā ar saskaņošanas brīdi.

17. Atzīt par spēku zaudējušo Puškina liceja 28.02.2017. iekšējos noteikumos Nr.LP-17-1-nts „Uzņemšanas kārtība Puškina liceja vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību programmās”.


Direktore G.Voiteka

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums
1. 31012021 8967 Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma
2. 31012021 8968 Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma
3. 31013021 8927 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma
4. 21011121 V-6801 Pamatizglītības mazākumtautību programma
5. 21011121 V-6801 Pamatizglītības mazākumtautību programma
6. 31016011 Vispārējās vidējās izglītības programma
7. 31012011 K8967 Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma
8. 31012011 K8968 Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma
9. 31013011 K8927 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
10. 21011121 Pamatizglītības programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AK060100 Kultūrizglītība, Folklora
Folkloras kopas
2. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
3. AS023100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Vispusīgā fiziskā sagatavotība
4. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
5. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
6. AK020400 Kultūrizglītība, Deja
Klasiskā deja
7. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
8. AS010400 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Futbols
9. AC000400 Citas izglītojošas programmas
Skolas muzejs
10. AC001400 Citas izglītojošas programmas
Mājsaimniecības pulciņš
11. AK010103 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 5.-9.klašu koris
12. AK010105 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, Vidusskolas jauktais koris
13. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
14. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
15. AS010400 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Futbols
16. AK020400 Kultūrizglītība, Deja
Klasiskā deja
17. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
18. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
19. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
20. AS023100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Vispusīgā fiziskā sagatavotība
21. AS023100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Vispusīgā fiziskā sagatavotība
22. AK020400 Kultūrizglītība, Deja
Klasiskā deja
23. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
24. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
25. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
26. AS023100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Vispusīgā fiziskā sagatavotība
27. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
28. AK010106 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, Vidusskolas meiteņu koris
29. AT070200 Tehniskā jaunrade, Datorapmācība
Programmēšana
30. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
31. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
32. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
33. AK031600 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Netradicionālie rokdarbi

Atrašanās vieta kartē

SARKANDAUGAVAS IELA 22, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-1005
 
Pēdējo reizi atjaunota: 23.04.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv

There are no log entries.
Time Query
2.16ms
SELECT * FROM `institutions` WHERE `custom_code` = 'PL' AND `status` = '1'
2.15ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('317') ORDER BY `type` DESC
1.92ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('317') ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.60ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `inst_id` IN ('317') ORDER BY `InstututionImages`.`order` ASC
0.19ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '568' LIMIT 1
9.52ms
SELECT * FROM `cofinancing` WHERE `innst_id` = '618' ORDER BY `Cofinancing`.`ESTIMATEPOSITIONTYPE_NR` ASC
2.12ms
SELECT * FROM `programms` WHERE `PROG_IEST_ID` = '618'
3.15ms
SELECT * FROM `inst_spec_programms` WHERE `iest_id` = '618'
0.28ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'years' LIMIT 1
5.28ms
SELECT COUNT(*) AS `aggregate` FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '618'
4.43ms
SELECT * FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '618' AND `year` = '2020' LIMIT 1
0.34ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '0' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.24ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('623', '568', '622', '569', '570', '571', '572', '573', '594', '595', '588', '612', '616') ORDER BY `ord` ASC
0.28ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.18ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.25ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '623' AND `lang` = 'lv'
0.18ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '568' AND `lang` = 'lv'
0.43ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '568' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.17ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('574', '575', '576', '577', '579') ORDER BY `ord` ASC
0.18ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.39ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.16ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.27ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.31ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.19ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.18ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.16ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.17ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '579' AND `lang` = 'lv'
0.58ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.19ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.25ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '569' AND `lang` = 'lv'
0.26ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.44ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '571' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.48ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.31ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.20ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.30ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.97ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
1.18ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.61ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.24ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '588' AND `lang` = 'lv'
0.26ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '612' AND `lang` = 'lv'
0.27ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.21ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.22ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'footer' LIMIT 1
There have been no checkpoints set.