Iestāžu katalogs

ceturtdiena, 2019. gada 12. decembris

Juglas Mūzikas skola

Vadītājs Sandra Grīnberga
Tālrunis 67840488, 67531146
Fakss 67531146
E-pasts jms@riga.lv
Tīmekļa vietne www.juglasmuzikasskola.lv
Juridiskā adrese MURJĀŅU IELA 44, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1064
Izglītības programmu īstenošanas vieta MURJĀŅU IELA 44, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1064
Izglītības programmu īstenošanas vieta MURJĀŅU IELA 44A, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1064
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 16.00 - 18.00 un jebkura darba diena 16.00 - 18.00 (pēc iepriekšējas vienošanās)
Pakļautība Pašvaldība
JUGLAS MŪZIKAS SKOLA
reģ. Nr. 90000013606, Murjāņu ielā 44, Rīgā, LV-1064,
tālrunis 67840488, 67840355, tālrunis/fakss 67531146, e-pasts jms@riga.lv


NOTEIKUMI

Rīgā

14.02.2013. Nr.2


Izdoti saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām”41. pantu,
„Izglītības likuma”17.pantu un 47.panta pirmo punktu,
„ Profesionālās izglītības likuma” 27.panta devīto punktuAUDZĒKŅU UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

I. Vispārīgie noteikumi

1. Audzēkņu uzņemšanas noteikumi nosaka izglītojamo uzņemšanu mācību iestādē ? Juglas Mūzikas skolā ( turpmāk tekstā ? Skola ), iestājpārbaudījumu prasības un dokumentu pieņemšanas kārtību.
2. Uzņemšana skolā notiek licencētās profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmās:
2.1. taustiņinstrumentu spēle ( klavierspēle, akordeona spēle );
2.2. stīgu instrumentu spēle ( vijoļspēle, čella spēle, kontrabasa spēle, kokles spēle, ģitāras spēle, arfas spēle );
2.3. pūšaminstrumentu spēle ( flautas spēle, klarnetes spēle, saksofona spēle, trompetes spēle, trombona spēle, mežraga spēle, eifonija spēle, tubas spēle);
2.4. sitaminstrumentu spēle.
3. Mācību ilgums 6 ? 8 gadi atbilstoši izvēlētajai mācību programmai.
4. Vēlamais mācību uzsākšanas vecums 7 - 11 gadi atbilstoši izvēlētajai profesionālās ievirzes izglītības programmai.
5. Uzņemamo izglītojamo skaitu skolā profesionālās ievirzes izglītības programmās nosaka valsts mērķdotācijas apmērs.
6. Interešu izglītības programmās izglītojamo skaitu nosaka skolas administrācija.

II. Uzņemšanas pamatprincipi

7. Profesionālās ievirzes izglītības programmās var pieteikties izglītojamais gan ar, gan bez priekšzināšanām mūzikā.
8. Skolā uzņem izglītojamo, kuram:
8.1. ir interese par mūziku;
8.2. ir elementāras muzikālās dzirdes, atmiņas un ritma izjūtas dotības;
8.3. fizioloģiskā attīstība atbilst konkrētā mūzikas instrumenta apgūšanas uzsākšanai.
9. Uzņemšana Skolā notiek pēc atklāta un vienlīdzīga konkursa principiem.
10. Audzēkņiem, kuri sekmīgi nokārtojuši iestājeksāmenus, bet nav izturējuši konkursu, ir iespēja mācīties pilnas mācību maksas grupā.

II. Uzņemšanas pārbaudījumu prasības

11. Muzikālās dzirdes pārbaude ? nodziedāt vienu dziesmu ar vārdiem, atkārtot ar balsi pedagoga nospēlētās vai nodziedātās skaņas.
12. Ritma izjūtas pārbaude ? atkārtot pedagoga plaukšķinātās vai uz klavierēm atskaņotās frāzes ritmisko zīmējumu.
13. Muzikālās atmiņas pārbaude ? atkārtot ar balsi pedagoga atskaņoto melodiju.
14. Uzņemot profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmās sākot ar 2. klasi Skola nosaka iestājeksāmenus konkrētās klases zināšanu līmeņa atbilstības noteikšanai izglītības programmu prasībām un ir atbildīga, lai audzēkņa vecums pieļauj tās absolvēšanu reizē ar vispārizglītojošās vidusskolas absolvēšanu.


III. Konsultācijas

15. Pirms iestājpārbaudījumiem skola organizē konsultācijas.
16. Informācija par konsultācijām tiek publiskota vienu mēnesi pirms iestājpārbaudījumiem. Konsultācijas tiek organizētas bez maksas. Konsultāciju gaitā konstatētie novērojumi neietekmē iestājpārbaudījumu rezultātus.
17. Konsultāciju saturs, darba metodes un prasības ir līdzīgas iestājpārbaudījumu prasībām, bet ne identiskas.


IV. Dokumentu iesniegšanas kārtība

18. Iesnieguma veidlapu izsniedz un vecāku iesniegumus pieņem direktora pilnvarota persona sākot no 1. maija līdz 31. maijam, katru darba dienu no pulksten 10.00 ? 18.00 Juglas Mūzikas skolā Rīgā, Murjāņu ielā 44, kancelejā.
19. Jāiesniedz sekojoši dokumenti:
19.1.1. skolas direktorei adresēts iesniegums uz Skolas veidlapas;
19.1.2. dzimšanas apliecības kopija vai pases kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu;
19.1.3. ārsta izziņa par veselības stāvokli.
20. Personu iesniegtos dokumentus reģistrē izglītojamo uzņemšanas reģistrācijas žurnālā.


V. Uzņemšanas komisija

21. Izglītojamo uzņemšanu veic skolas direktores apstiprināta Uzņemšanas komisija.
22. Uzņemšanas komisiju apstiprina vienam mācību gadam.
23. Uzņemšanas komisijas sēdes tiek protokolētas.VII. Iestājpārbaudījumi un izglītojamo uzņemšanas kārtība

24. Iestājpārbaudījumi notiek laika periodā no 1.jūnija līdz 6. jūnijam. Ieskaitīšana ? līdz 10. jūnijam. Iestājpārbaudījumi var tikt organizēti arī sestdienās. Nepieciešamības gadījumā izglītojamos, pamatojoties uz Uzņemšanas komisijas lēmumu, var uzņemt visa mācību gada garumā.
25. Personas, kuras nav ieradušās uz iestājpārbaudījumiem norādītajā laikā vai arī pārbaudījumā ir saņēmušas neapmierinošu vērtējumu (vērtējums ir vāji, ļoti vāji vai ļoti ļoti vāji), valsts dotētajās profesionālās ievirzes izglītības programmās Skolā netiek uzņemtas.
26. Izglītojamos skolā uzņem, pamatojoties uz iestājpārbaudījumu rezultātu kopējo punktu skaitu. Punktu vērtība tiek izteikta 10 (desmit) ballu sistēmā, t.i., viens punkts pielīdzināms vienai ballei.
27. Konkursa situācijā priekšroka tiek dota izglītojamajiem, kuri ieguvuši augstāku punktu skaitu.
28. Uzņemšanas komisijai ir tiesības rekomendēt cita instrumenta spēli.
29. Izglītojamo ieskaitīšana skolā notiek, pamatojoties uz Uzņemšanas komisijas lēmumu.
30. Uzņemšanas komisijas lēmumu par izglītojamo uzņemšanu skolā direktore apstiprina ar rīkojumu.
31. Uzņemšanas rezultātus paziņo triju dienu laikā no rīkojuma parakstīšanas dienas. Rīkojumā ieraksta tikai uzņemto izglītojamo uzvārdus un vārdus.
32. Ar uzņemto izglītojamo vecākiem tiek noslēgts izglītošanas līgums.
33. Vecākus, kuru bērni netiek uzņemti skolā, iepazīstina ar Uzņemšanas komisijas lēmumu.
34. Uzņemšanas komisijas lēmumu var apstrīdēt pie JMS direktores, viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas.VIII. Mācību uzsākšana, arhīvs

35. Mācību gada sākumu nosaka normatīvie akti. Uzņemtos izglītojamos, kuri 10 (desmit) dienu laikā bez attaisnojoša iemesla neierodas uz nodarbībām, ar skolas direktores rīkojumu atskaita no Skolas.
36. Uzņemto izglītojamo iesniegumi un pārējie dokumenti tiek glabāti saskaņā ar skolas Lietu nomenklatūru.
37. Neuzņemto izglītojamo vecākiem ir tiesības saņemt izziņu par eksāmena rezultātiem.


IX. Citi noteikumi

38. Audzēkņu uzņemšanas noteikumi ir brīvi pieejami interesentiem visu kalendāro gadu.
39. Grozījumus Audzēkņu uzņemšanas noteikumos var izdarīt pēc administrācijas vai Pedagoģiskās padomes priekšlikuma.
40. Grozījumus audzēkņu uzņemšanas noteikumos saskaņo ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu.
41. Atzīt par spēku zaudējušus 30.10. 2008. Juglas Mūzikas skolas Audzēkņu uzņemšanas noteikumus.
Direktore S. Grīnberga

Bāliņa 67840354

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums
1. 20V21202 P-9949 Arfas spēle
2. 20V212011 P-17151 Klavierspēle
3. 20V212011 P-17152 Akordeona spēle
4. 20V212021 P-17153 Vijoles spēle
5. 20V212021 P-17154 Čella spēle
6. 20V212021 P-17155 Kontrabasa spēle
7. 20V212021 P-17156 Kontrabasa spēle
8. 20V212021 P-17157 Arfas spēle
9. 20V212021 P-17158 Arfas spēle
10. 20V212021 P-17159 Kokles spēle
11. 20V212021 P-17160 Kokles spēle
12. 20V212021 P-17161 Ģitāras spēle
13. 20V212031 P-17162 Flautas spēle
14. 20V212031 P-17163 Klarnetes spēle
15. 20V212031 P-17164 Saksofona spēle
16. 20V212031 P-17165 Mežraga spēle
17. 20V212031 P-17166 Trompetes spēle
18. 20V212031 P-17167 Trombona spēle
19. 20V212031 P-17168 Tubas spēle
20. 20V212031 P-17169 Eifonija spēle
21. 20V212041 P-17170 Sitaminstrumentu spēle

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AC009999 Citas interešu izglītības programmas
Citas

Atrašanās vieta kartē

MURJĀŅU IELA 44, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1064
 
Pēdējo reizi atjaunota: 12.12.2019 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv

There are no log entries.
Time Query
2.40ms
SELECT * FROM `institutions` WHERE `custom_code` = 'JMS' AND `status` = '1'
0.91ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('225') ORDER BY `type` DESC
1.46ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('225') ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.46ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `inst_id` IN ('225') ORDER BY `InstututionImages`.`order` ASC
0.36ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '568' LIMIT 1
0.28ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `id` = '696' LIMIT 1
0.18ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `id` = '696' LIMIT 1
4.36ms
SELECT * FROM `cofinancing` WHERE `innst_id` = '1283' ORDER BY `Cofinancing`.`ESTIMATEPOSITIONTYPE_NR` ASC
2.07ms
SELECT * FROM `programms` WHERE `PROG_IEST_ID` = '1283'
2.75ms
SELECT * FROM `inst_spec_programms` WHERE `iest_id` = '1283'
0.26ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '0' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.26ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('623', '568', '622', '569', '570', '571', '572', '573', '594', '595', '588', '612', '616') ORDER BY `ord` ASC
0.28ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.20ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.21ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '623' AND `lang` = 'lv'
0.18ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '568' AND `lang` = 'lv'
0.23ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '568' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.21ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('574', '575', '576', '577', '579') ORDER BY `ord` ASC
0.19ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.21ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.24ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.19ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.17ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.18ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.17ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.18ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.17ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.17ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.18ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.18ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '579' AND `lang` = 'lv'
0.18ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.18ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.17ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '569' AND `lang` = 'lv'
0.18ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.17ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.17ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '571' AND `lang` = 'lv'
0.17ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.18ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.18ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.18ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.17ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.21ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.20ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.20ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.18ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '588' AND `lang` = 'lv'
0.17ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '612' AND `lang` = 'lv'
0.18ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.17ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.18ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'footer' LIMIT 1
There have been no checkpoints set.