Iestāžu katalogs

otrdiena, 2020. gada 27. oktobris

Krišjāņa Kundziņa Cīņas sporta skola

Vadītājs Gatis Ratnieks
Tālrunis 67536530
Fakss 67536530
E-pasts bjsskundzina@riga.lv
Tīmekļa vietne kundzinskola.sportrocket.net
Juridiskā adrese HIPOKRĀTA IELA 27, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1079
Izglītības programmu īstenošanas vieta AKAS IELA 13, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-1010
Izglītības programmu īstenošanas vieta BRUŅINIEKU IELA 24a, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-1001
Izglītības programmu īstenošanas vieta HIPOKRĀTA IELA 27, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1079
Izglītības programmu īstenošanas vieta HIPOKRĀTA IELA 29, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1079
Izglītības programmu īstenošanas vieta ILŪKSTES IELA 10, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1082
Izglītības programmu īstenošanas vieta KRIŠJĀŅA BARONA IELA 107, RĪGA, LV-1012
Izglītības programmu īstenošanas vieta KURZEMES PROSPEKTS 158, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1029
Izglītības programmu īstenošanas vieta LIELVĀRDES IELA 141, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1082
Izglītības programmu īstenošanas vieta OGRES IELA 9, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1019
Izglītības programmu īstenošanas vieta SERGEJA EIZENŠTEINA IELA 49a, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1079
Izglītības programmu īstenošanas vieta TOMSONA IELA 35, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-1013
Izglītības programmu īstenošanas vieta ULBROKAS IELA 3, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1021
Izglītības programmu īstenošanas vieta UZVARAS BULVĀRIS 18, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1048
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 15.00 - 18.00; Trešdiena: 10.00 - 12.00
Pakļautība Pašvaldība


2015. gada 08. aprīlī. Nr. SPSC-15-1-nts


Noteikumi audzēkņu uzņemšanai, pārcelšanai un atskaitīšanai Krišjāņa Kundziņa cīņas sporta skolā

Izdoti saskaņā ar Valsts Izglītības likuma 17. pantu,
Profesionālās izglītības likuma 27. panta devīto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību (turpmāk ? Noteikumi) , kādā tiek uzņemti, pārcelti un atskaitīti Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (turpmāk-Departamenta) pakļautībā esošo Krišjāņa Kundziņa cīņas sporta skolas (turpmāk ? Sporta skola) audzēkņi.

2. Noteikumi ir saistoši Sporta skolas pedagogiem, audzēkņiem un viņu vecākiem vai aizbildņiem.


II. Audzēkņu uzņemšana

3. Audzēkņu uzņemšana, pārcelšana un atskaitīšana notiek atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Sporta skolas nolikumam, licencētajām izglītības programmām, Sporta skolas direktora apstiprinātiem un Departamenta saskaņotiem audzēkņu uzņemšanas, pārcelšanas un atskaitīšanas noteikumiem.
4. Audzēkņu uzņemšana un mācību treniņu grupu komplektēšana Sporta skolā notiek katru gadu no 1. septembra līdz 31.augustam. Audzēkņu uzņemšana notiek visu mācību gadu, Sporta skolas direktoram par to izdodot rīkojumu.

5. Nepieciešamie dokumenti uzņemšanai Sporta skolā:
5.1. audzēkņa vecāku vai personas, kas realizē izglītojamā aizgādību (turpmāk ? vecāki), vai audzēkņa, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu, iesniegums;
5.2. dzimšanas apliecības kopija vai uzrādot personas apliecinošu dokumentu;
5.3. 3 cm x 4 cm fotogrāfija;
5.4 ārsta izsniegta izziņa par audzēkņa veselības stāvokļa atbilstību izvēlētajam sporta veidam.

6.Mācību gads Sporta skolā sākas katra kalendārā gada 1.septembrī un beidzas nākamā gada 31. augustā.

7.Audzēkni uzņem Sporta skolas noteiktā mācību grupā un profesionālās ievirzes programmā ar direktora rīkojumu.

8.Sporta skolas direktora vietnieks izglītības jomā nodrošina informācijas par audzēkni ievadīšanu Valsts izglītības informācijas sistēmā (turpmāk ? VIIS) līdz katra gada 30. septembrim.

III. Audzēkņu pārcelšana

9. Audzēkņu pārcelšana uz nākamo grupu un mācību grupu komplektēšana profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās (turpmāk ? Programma) notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1036 „Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu” (turpmāk ? MK noteikumi) 1. pielikumā noteikto.

10. Interešu izglītības programmās iesaistīto audzēkņu pārcelšana uz nākamo grupu notiek, pamatojoties uz Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta 2009. gada 9.jūnija noteikumiem Nr. 8 „Interešu izglītības programmu īstenošanas kārtība un principi”.

11. Audzēkni, kurš ir izpildījis MK noteikumos noteikto augstākas mācību treniņu grupas rezultativitātes kritērijus, pārceļ uz atbilstošas kvalifikācijas grupu, pamatojoties uz Sporta skolas direktora izdotu rīkojumu.

12. Mācību grupas var papildināt ar attiecīgas kvalifikācijas audzēkņiem, ja tie ir apguvuši Programmas citā akreditētā profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādē vai pēc kontrolnormatīvu izpildes, vai pēc attiecīgā sporta veida federācijas apstiprinātu sacensību rezultātu, kas atbilst Programmas prasībām, iesniegšanas.

13. Līdz katra gada 31. augustam Sporta skolas direktora vietnieks izglītības jomā, struktūrvienības vadītājs ? sporta veida izlases vadītājs un metodiķis veic mācību grupu izvērtēšanu saskaņā ar MK noteikumiem un sagatavo priekšlikumus izskatīšanai Sporta skolas Pedagoģiskās padomes sēdē.
14.Ņemot vērā iesniegtos priekšlikumus, Sporta skolas Pedagoģiskā padome pieņem lēmumu, uz kura pamata Sporta skolas direktors izdod rīkojumu par audzēkņa pārcelšanu uz nākamo grupu.

IV. Audzēkņu atskaitīšana

14. Audzēkni atskaita no Sporta skolas, pamatojoties uz vecāku iesniegumu, ja audzēknis nav sasniedzis 18 gadu vecumu, sporta trenera vai audzēkņa iesniegumu, ja audzēknis ir sasniedzis 18 gadu vecumu, šādos gadījumos:
14.1. netiek pildītas šo MK noteikumu prasības;
14.2. audzēknis nepamatoti kavējis nodarbības (75% un vairāk no nodarbību skaita);
14.3. audzēknis regulāri pārkāpj Sporta skolas iekšējās kārtības noteikumus;
14.4. veselības stāvokļa dēļ, pamatojoties uz ārsta slēdzienu;
14.5. absolvējot Sporta skolu;
14.6. citu iemeslu dēļ.

15. Pamatojoties uz Sporta skolas Pedagoģiskās padomes lēmumu, Sporta skolas direktors izdod rīkojumu par audzēkņa atskaitīšanu no Sporta skolas. 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums
1. 20V813001 P-16782 Brīvā cīņa
2. 30V813001 P-16783 Brīvā cīņa
3. 20V813001 P-16784 Grieķu-romiešu cīņa
4. 30V813001 P-16785 Grieķu - romiešu cīņa

Atrašanās vieta kartē

HIPOKRĀTA IELA 27, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1079
 
Pēdējo reizi atjaunota: 27.10.2020 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv

There are no log entries.
Time Query
2.59ms
SELECT * FROM `institutions` WHERE `custom_code` = 'IIIBCS' AND `status` = '1'
1.04ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('20') ORDER BY `type` DESC
1.83ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('20') ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.36ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `inst_id` IN ('20') ORDER BY `InstututionImages`.`order` ASC
0.30ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '568' LIMIT 1
5.13ms
SELECT * FROM `cofinancing` WHERE `innst_id` = '1479' ORDER BY `Cofinancing`.`ESTIMATEPOSITIONTYPE_NR` ASC
2.26ms
SELECT * FROM `programms` WHERE `PROG_IEST_ID` = '1479'
3.07ms
SELECT * FROM `inst_spec_programms` WHERE `iest_id` = '1479'
0.26ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '0' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.63ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('623', '568', '622', '569', '570', '571', '572', '573', '594', '595', '588', '612', '616') ORDER BY `ord` ASC
0.30ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.33ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '623' AND `lang` = 'lv'
2.41ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '568' AND `lang` = 'lv'
0.67ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '568' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.30ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('574', '575', '576', '577', '579') ORDER BY `ord` ASC
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
2.04ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
1.97ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
1.98ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
1.96ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
1.89ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '579' AND `lang` = 'lv'
1.90ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
1.89ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '569' AND `lang` = 'lv'
1.89ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
1.89ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '571' AND `lang` = 'lv'
1.89ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
1.88ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
1.89ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
1.89ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
1.97ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '588' AND `lang` = 'lv'
2.02ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '612' AND `lang` = 'lv'
1.91ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'footer' LIMIT 1
There have been no checkpoints set.